Palladius, Peder Fortale til En ret Bedebog. 1544

II.
Fortale
til
En ret Bedebog.
1544.

D. Peder Palladius
til Læsseren.

Kiære Christen/ bleff ieg ombedet ath offuersee den lille bøn bog/ som wdgick paa Danske nu trætten Aar siden/ huilcket ieg giorde wdi saa maade/ ath hues icke behoff vor/ effter tidens leylighed/ det loed ieg være bortte/ oc saa een part aff det/ som Psalmebogen indholder/ bedendis deg for Gudz oc din siæls bestandelsis skyld/ ath du wilt wenne deg til ath bede Gud daglige om hues deg oc din fattige neste er behoff til liff oc siæl/ som denne effterfølgendis
formaning deg inderlige paaminder. Gud beuare deg/
oc høre din bøn/ deg oc alle til gode/

AMEN. ||