Palladius, Peder Fortale til Caspar Huberinus: Om Guds grumme Straf og store Naade. 1543

I.
Fortale
til
Caspar Huberinus:
Om Guds grumme Straf
og store Naade.
1543.
322

D. Petrus Palladius/
til læsseren.

EDel folck ville io gerne kiøbe guld oc perler oc anden hederlig smøcke/ som deres stat kreffuer oc tilhører/ Huad er nu all verdens Guld eller perler regnendes emod desse tho perler/ som er/ Loffuen ellet de X. bwdord/ om Guds wrede emod synden/ oc Euangelium om Guds naade oc miskund ved Jesum Christum? det er en indvortes smøcke vdi hiertet oc paa sielen/ Ja den dyrebar perle vor Herre Christus taler selff om Matthei. i det XIII Capit. Oc siger at mand skulde heller selie alt sit arffue oc eye/ før end mand skulde miste denne perle/ fordi saa/ at all den vduortes smøcke er ickun forfengelig forgengelig oc fordømmelig til met/ der som denne smøcke er icke vdi hiertet. ||

Mand siger almindelige/ at ord gelde pendinge/ mest til ting oc steffne hoss Herrefolck oc ipperlige mend/ men desse ord vdi denne Bog gieide oc koste Jesu Christi røde oc dyrebar blod som offuergaar all verdens ipperlighed/ Ere io Riddere oc riddermends mend/ Fruer oc Jomfruer ocsaa Christne/ oc haffue naffn aff Jesu Christo? der fore bør dem at høre oc mercke huad Christianus siger i denne Bog/ Ere de io Guds børn/ der fore bør dem at wide huad Theodidactus det er Guds lerde mand/ eller/ en Christen predickere oc sielesørgere taler eller swarer Christiano vdi denne Bog/ Dronningen wdaff Saba/ kom at høre Salomonis wisdom/ men her er mere vdi denne lille Bog/ end all Roning Salomons herlighed/ være seg enten wisdom/ rigdom eller edelhed.

Dette scriffuer ieg gerne/ besynderlig Adelen til trøst/ effterdi/ at || denne Bog er dem schenckt oc giffuen/ fordi at naar som de gerne bære oc bruge hende som et edelt clenodie/ da 323 tager vel siden den menige mand Exempel oc efftersiun aff dem/ som tilbørligt er wdi all gudelighed oc dydelighed/ Fruer oc Jomfruer ville gerne haffue gudelig lesning oc bøner/ dem finde de her vdi offuerflødige nock/ wor Herre Jesus Christus giffue dem sin naade til at bruge denne spegele bog tit oc rett/
Gud til loff oc ære/ andre til et got Exempel/ oc dem
selffue til saligheds trøst oc hwsualelse.

AMEN. ||