Palladius, Peder Den anden Artickel om vor genløselse. Oc paa Jhesum Christum hans eneste søn etc.

Den anden Artickel om vor genløselse. Oc paa Jhesum Christum hans eneste søn etc.

HEr skinner ocsaa et herligt oc merckeligt liuss/ som lærer oss hworlunde vij worde frigiorde/ formedelst || Guds søn Jesum Christum vor Herre/ fra døden/ som vij vore vnderlagde oc till euig tid fordømpte for Adæ synd skyld/ lige som du skalt icke nu tuiffle der paa/ effter den første Artickel/ at du est eÿ regnet i tallet/ met de andre Guds Creature/ oc est et met denom/ saa bør deg ocsaa at regne oc telle deg/ at være en aff denom/ som igenløse ere/ oc der paa intet twiffle/ Oc dette ord vor/ eller oss/ skalt du inderlige indsette vti dit hierte/ oc lige som artikelen indeholler/ Jeg tror ocsaa paa 286 Jesum Christum vor Herre/ saa skalt du ocsaa tencke/ at hand er pint for oss/ eller oss till gode/ døde for oss/ opstod for oss/ oc huor stor hand er/ da er hand vor/ oc for vor skyld bleff hand saadan/ giorde oc lidde saadant/ saa at du bliffuer ia en aff denom som sige/ wor Herre.

For det andet/ skulle vij inderlige aff vort hierte tacke Gud/ for saadan hans godhed mod oss/ oc glædes vti aanden for denne igenløselse.

For det tredie/ skulle vij begræde oc bekende/ den store vantro oc twilafftighed/ || som vij haffue till same Guds naade oc godhed/ O huor gruselige Affguderij deg kand da kome vti hw/ som du haffuer bedreffuet/ mod denne Artickel/ met saa monge helligene dyrckelser/ met dine egne gerninger/ oc andre optenchte dyrckelser som ere twert mod denne vor igenløselse.

For det fierde/ skalt du bede Gud/ at hand vill giffue deg naade till/ at bliffue her effter indtill enden stadelig vti en sand vforfalsket tro/ till vor herre Jhesum Christum.