Zeise, William Christopher BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob FRA: Zeise, William Christopher (1847-02-24)

A Monsieur.
Monsieur le Baron de Berzelius
à
Stockholm
.
Kjöbenhavn d 24de Febr 1847.

Höiædle Hr Baron Berzelius!

Af det ene af de to Hefter, som jeg herved tager mig den Frihed at tilsende Hr Baronen vil De see, at jeg for nu snart eet Aar siden har undersögt Methyloxyd-Sulfocarbonatet. Da jeg har forsömt paa anden Maade at bekjendtgjöre noget herom, og Cahours30), der i Februarheftet af Annales de Chimie et de Physique ligeledes har anmeldt en Undersøgelse over denne Gjenstand, saaledes sikkert ikke har haft ringeste Kundskab om mit Arbeide, saa er det mig kjært at see, at han, hvad Hovedsagen angaaer, har faaet sam̅e Resultat, og navnlig Luftudviklingen, som jeg (fremdeles til min store Forundring), ikke senere kunde fremkalde. Kun har Cahours höist sandsynligt bedraget sig i Henseende til Luftens Beskaffenhed; den jeg erholdt virkede navnlig aldeles ikke paa en Blysukkeroplösning. Min udförlige Afhandling angaaende dette Arbeide har jeg skreven for over 1 Aar siden; men först i disse Dage bliver den trykket for vort Videnskabernes Selskabs Skrifter; jeg skal ret snart have den Ære at tilsende Dem et Exemplar af de særskilte Aftryk. — Af det andet Hefte vil De see, at jeg i den senere Tid har arbejdet med Carotinet31). Det er et ret smukt Stof: Jeg tillader mig at sende en lille Portion. Ved længere Opbevaring antager det, selv udelukket fra Lyset, en noget lysere Farve, end den er, hvormed det oprindeligt faaes. Selv de stærkt rödfarvede Rödder indeholde kun lidet deraf: af 1 Tönde faaes neppe 5 Grammer i reen Tilstand. Min herhenhörende Afhandling haaber jeg at s. 23faae trykket om et Par Maaneder; jeg skal da have den Fornöielse at tilstille den. — Nogle Sorter af Pærer, navnlig de hos os kaldede Graapærer og Pergamotter indeholde i stor Mængde især hen imod Skallen, smaa haarde Korn. Ved passende Slemning faaes de let særskilte, og jeg har en stor Mængde deraf. Jeg har anstillet en Deel Forsög med dette Legeme; men forunderligt nok, uden at have været i Stand til at faae nogen sikker Kundskab om Beskaffenheden af det organiske Stof deri. Jeg gik til Undersögelsen med den Forestilling at det var en Art af æblesyret Kalk, men dette viste sig snart ikke at være Tilfældet. Det uorganiske er i det mindste tildeels Magnesia. Hverken ved fortyndet Salpetersyre, Saltsyre, Svovelsyre, Phosphorsyre, caustisk eller kulsyret Kali, Alcohol, Æther har jeg været i Stand til at udskille det organiske Stof i nogenledes uforandret Tilstand; stedse faaes en huminagtig Masse, hvoraf noget oplöses i Syre og Alkali, men störste Delen er uoplöseligt. Behandling med fortyndet Svovelsyre og derpaa fölgende Fraskilling af denne med kulsyret Baryt gav mig et oplöseligt Barytsalt, som med eddikesyret Blyoxyd gav et Bundfald; men ved Decomposition af dette med Svovelvandstof fik jeg kun lidt af et sukkeragtigt Legeme. Kornene udmærke sig ved en höi Grad af Haardhed. Skulde De falde paa en lovende Undersøgelsesmaade for dette Product, saa tager jeg begribeligt med Taknem̅elighed mod et godt Raad.

Med uindskrænket Höiagtelse

Deres hengivne W. C. Zeise.