Berzelius, Jöns Jacob BREV TIL: Zeise, William Christopher FRA: Berzelius, Jöns Jacob (1831-07-12)

Till Herr Professor Zeise
Chemiæ Professor vid universitet i
Kjøbenhavn
Fredricberggade 27


Stockholm d. 12. Juli 1831.

Jag hoppas at mit bref af d. 14. Juni *) kommit Hr Professoren tilhanda. I anledning af hvad jag der föreslagit får jag nämna at jag d. 28. Juli kommer til Årup, blir der til d. 4. Aug. gör sedan en resa i små krokvägar til Götheborg och kommer troligen dit omkring d. 10. Om det icke skulle convenera Herr Professoren at komma til Årup, så kan det gå an at mötas i Götheborg der jag blir en vecka. Jag tänker vara åter i Stockholm d. 24. Aug. Det skulle vara alt för ledsamt at icke på något af dessa ställen få det nöjet at träffa Herr Professoren.

Högaktning och vänskap
Berzelius.

Mycket hälsninger til vännen Ørsted.