Berzelius, Jöns Jacob BREV TIL: Zeise, William Christopher FRA: Berzelius, Jöns Jacob (1823-04-07)

Hr. Prof. Zeise
Köpenhamn
.
Stockholmd. 7. Apr. 1823.

Förlåt, Bäste Herr Professor, at jag så länge upskjutit betygandet af min tacksamhet for den högst intressanta Afhandling1), som Herr Professoren hade den godheten at skicka mig med Lifmedicus Thelning2) i slutet af nästlidna år. Den uptäckt Herr Professoren gordt är högst vigtig, och jag väntar med stor nyfikenhet resultaten af analysen på xanthogène. Den synes mig höra til samma klass af kroppar med cyanogene, chlor o. fl. och hvad Herr Professoren kallat xanthogensyradt kali, i likhet med til ex. saltsyradt kali torde väl egentligen vara xanthogenekalium3). Det ser af Herr Professorens försök ut såsom hade det lyckats at förmedelst lod afskilja xanthogène i isolerad form, jag förmoder at Herr Professoren nu närmare studerat denna kropp, än då Afhandlingen skrefs, och jag anhåller ödmjukligen at vid tilfälle få del af de resultat Herr Professoren erhållit.

Jag tager mig den friheten at skicka et litet opus4) här bilagdt, af et ganska obetydligt innehåll, ehuru kanske ej utan allt intresse för läran om källor och i deras vatten uplösta ämnen.

Med utmerkt högaktning framhärder
Herr Professorens ödmjukaste tjenare
Jac. Berzelius.

s. 2P. S. Brefbäraren, Herr Klemming5), är en ganska skicklig Bläckslagare, af hvars goda hufvud och konstfärdighed, jag ofte har haft god nytta för mina rechercher. Det vore en möjlighet at han i någon mon kunde behöfva Herr Professorens goda råd och undervisning rörande föremålen för hans yrke i Köpenhamn. Jag anhåller odmjukeligen at Herr Professoren vill vara af den godheten at meddele honom dem *).

Hr Klemming har förandret sin Reseplan och Herr Öfversten Dannenfeldt har haft den godheten at åtage sig öfverförandet af dette bref; jag får recommendera honom till Herr Professorens vänskapsfulla emottagande, han är en intressant, kunskapsrik och industrieux man.