Zeise, William Christopher BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob FRA: Zeise, William Christopher (1845-03-22)

Undskyld, Hr Baron, at jeg uleiliger Dem med endnu et Par Ord angaaende Svovelkulstofætheren. Jeg omtalte, at den træder i Vexelvirkning med Kali i Alcohol, men viste ei den Gang Virkemaaden; denne opklarede sig imidlertid snart. Der udskiller sig nemlig ved Henstand af en Oplösning af Svovelkulstofætheren i en alcoholisk Kalioplösning i Löbet af 16 til 24 Timer i stor Mængde kulsyret Kali og Vædsken indeholder nu Mercaptan i betydelig Mængde med Spor af Svovelkalium. Opvarmer man Blandingen strax efter at den er skeet, saa paafölger öieblikkeligt en meget rigelig Udskilling af kulsyret Kali og Dannelse af Mercaptan, men man faaer da tillige i langt större Mængde Svovelkalium. Dannelsen af Kulsyre og s. 20Mercaptan stem̅er, som let sees, fuldkom̅ent med den fundne Sam̅ensætning, nemlig

C4 H10. O + CS2 giver med KO + H2 O: a) CO2 og b) C4 H10. S + H2 S

Men en Hovedanledning til disse Linier er den Omstændighed, at jeg i mit forrige Brev, ved en forunderlig Distraction har angivet et urigtig Kogepunct. Bestem̅elsen af Kogepunctet har jeg vel ikke været i Stand til at udföre saa nöiagtigt som jeg önskede, fordi jeg har maattet arbejde med en vel ringe Mængde; men jeg kan angive med Vished, at det ikke er under 210 0, og sandsynligt ikke over 215 0.

Kjöbenhavn d. 22de Marts 1845.
Med uindskrænket Höiagtelse
Deres hjerteligt hengivne
W. C. Zeise.

Höivelbaarne
Hr Baron v. Berzelius!