Zeise, William Christopher BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob FRA: Zeise, William Christopher (1837-02-24)

S. T. Hr Baron Berzelius!
Kjøbenhavn d. 24de Febr. 1837.

Idet jeg har den Ære ærbödigst at tilstille Hr Baronen vedlagte lille Arbeide10) giver jeg mig den Frihed at tilföie, at jeg senere ogsaa har repeteret mine Forsög med Am̅onium-Foreningen, og derved faaet Resultater, som stemme aldeles med dem ved Kalium-Foreningen, da nemlig det krystalliserede brændbare Chlorplatin-Amonium har givet 5,123 p. c. Vand (idet Beregningen under Forudsætning af 2 Atomer Vand mod 2 Atomer Platinchlorür giver 5,139) og 56,162 p. c. Platin idet Beregningen giver 56,35. — Jeg har desuden fundet, at ved Destructionen af en vandig Oplösning af brændbart Chlorplatin formedelst Ophedning dannes en destillerbar organisk Syre. Naar nemlig det ved Destruction i et Destiller-Apparat erholdte saltsyreholdige Destillat mættes med Sölvoxid, indeholder den over Chlorsölvet staaende Vædske, i ei ubetydelig Mængde, Sölvoxid, som udskilt ved Svovelvandstofgas giver Syren i vandholdig Tilstand: men jeg har endnu ei havt Leilighed til en grundig Undersögelse derover.

Med udmærket Höiagtelse
Herr Baronens hengivne
W. C. Zeise.