Zeise, William Christopher BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob FRA: Zeise, William Christopher (1843-02-24)

Med megen Skamfuldhed over ei tidligere efter mit minderige Ophold i Stockholm at have tilskrevet Dem, Hr. Baron, begiver jeg mig nu endelig dertil. Grunden til denne Udsættelse er i Sandhed ene den Omstændighed, at jeg önskede med det samme at kunne meddele lidt videnskabeligt nyt, hvilket jeg troede tidligere vilde kunne skee end Tilfældet blev. —

Men nu först og fornemmelig, kjære Baron Berzelius, hjertelig, ja i Sandhed ret hjertelig Tak for den venskabelige Omgang, De viste mig ved mit Ophold i Stockholm, s. 12hvilket jeg uden Betænkning regner til mit Livs behageligste Dage. Blandt det meget, som biedrog til dette Opholds Behagelighed, var den Gjæstfriehed som vistes mig af Hr. Professor von Döbeln20), og jeg maa bede Dem ved Leilighed for ham i saa Henseende at gjentage min Tak.

Med Stabsdyrlæge Brinkheim modtog jeg for kort siden den mig al Tid saa kjære Hilsen fra Dem, samt Deres to senere Arbeider, for hvilke jeg har den Ære meget at takke. Jeg lærer deraf blandt andet at kjænde de nærmere Omstændigheder ved den Fare21), for hvilken De i Vinter har været udsat og hvorom jeg tidligere kun havde en, men dog beroligende Avisefterretning: Gud skee Tak at det löb saa heldigt af!

Den nu ved Deres lærerige Arbeide erhvervede Kundskab om Forbindelserne mellem Phosphor og Svovel kommer mig ret beleilig med Hensyn til mine Forsög over Forholdet mellem slige Forbindelser og visse organiske Stoffer, Forsög, der höist sandsynligt vilde give meget lærerige Resultater, men som tillige i den Grad ere besværlige, — blandt andet ved den höist ubehagelige og vedhængende Lugt ved Producterne at jeg, der dog er temmelig vandt til ildelugtende Sager, næsten maa flye derfor. Det samme gjælder om Producterne af Virkningen mellem en Oplosning af Am̅oniak i Acetone og Svovel, hvormed jeg af sam̅e Grund endnu ikke er rykket synderligt frem. Forrige Vinter, da jeg sysselsatte mig dermed, var jeg, ved den mig over alt forfölgende Stank, næsten udelukket fra al selskabelig Omgang22). Ret meget kjært vilde det være mig for Sagens Skyld, om andre vilde tage Haand med i disse Undersögelser.

Jeg har nu nærmere undersögt Sam̅ensætningen af det hvide Legeme, som udskiller sig af oplöst Am̅onium-Sulfocyanhydrat blandt andet ved Tilkomst af Chlorvand. Derved er en Omstændighed, som jeg ei ret veed at for-s. 13klare mig. Nemlig ved to vel overensstemmende Forsög angaaende Qvælstofmængden, bestemt paa gam̅el Maade efter Maal, havde jeg faaet mod 2 Atomer Kulstof og 4 Atomer Hydrogen, 3 Atomer Qvælstof. Dette vilde imidlertid ikke passe med den Mængde af Svovel jeg stedse erholdt; og naar jeg fradrog Mængden af Kulstof, Hydrogen og Svovel, erholdt jeg stedse kun 2 Atomer Qvælstof. Jeg forsögte derfor senere at bestem̅e Qvælstoffet efter Vægt, ved den nu bekjendte Afbrænding formedelst natronholdig Kalk; og jeg erholdt da virkeligt ogsaa stedse en Mængde Qvælstof, som skjönt lidt afvexlende ved Portioner præparerede til forskjellige Tider — en Fölge af Vanskeligheden ved at faae dette Stof absolut reent — dog aabenbart kun passede med 2 Atomer. Vel er jeg endnu i Færd med et Par herhenhörende Forsög, men efter det anførte holder jeg mig dog overtydet om, at Sam̅ensætningen af hiint Stof (som jeg indtil videre kalder Hydranzothin) er

C2 S4 N2 H4.

Ogsaa passer dette bedst med Phænomenerne ved dets Dannelse. Idet nemlig hiint Stof udfælder ved Chlorvandet faaer man i Oplösningen en Blanding af Chlorammonium og Svovelcyanammonium, saa at man kan tænke sig dets Frembringelse saaledes, at 2 Atomer Am̅onium-Sulfocyanhydrat = C4 N8 S6 H20 giver a) N2 H8 Cl2, b) N2 H8 C2 N2 S2 og c) C2 S4 N2 H4 (det hvide Legeme).

Jeg har anstillet nogle Forsög over Virkningen mellem Acetone og en Oplösning af Sölv, elier Qvægsölv i Salpetersyre, omtrent som for Frembringelsen af Knaldsyresalte ved Alcohol. Ved et Forsög af denne Art med Quægsölvoplösningen var jeg nær ved at blive haardt saaret. Vel kjendte jeg Kanes Angivelse angaaende den Voldsomhed, hvormed Acetone og Salpetersyre samvirke; men da Qvægsölvoplösningen var tem̅elig fortyndet, og en s. 14betydelig Deel Acetone tilsat i smaa Portioner, aldeles intet havde givet, som kunde lade noget befrygte ved Tilsætningen af mere, tilsatte jeg dette: kort efter blev hele Blandingen med overordentlig Voldsomhed kastet ud af Glasset og derved en Deel i mit Ansigt, men dog til Lykke kun ubetydeligt i Øinene. Det Product jeg ved senere Forsøg herover har erholdt er imidlertid kun et Oxalsyresalt.

Jeg har derhos anstillet nogle Forsög over Forholdet mellem Træalcohol og Platinchlorid. Jeg begav mig til dem i den Forventning, at faae Producter, svarende til dem, som Vinalcoholen giver; men Tingen er anderledes. Vel reduceres Chloridet ved fortsat Digestion med Træalcoholen fuldstændigt til Chlorür, men Productet er ingen tydeligen bestemt Forbindelse af dette og et organisk Stof; og tilsættes dernæst Chlorkalium, saa faaer man et Salt, der i alle Maader forholder sig ene og allene som rent Platinchlorür-Kalium. Der opstaaer dog nu det Spörgsmaal, hvad ved denne Reductionsvirkning bliver af Træalcoholen; og da jeg just er i Besiddelse af en tem̅elig stor Deel Træalcohol, agter jeg nærmere at undersöge dette.

Jeg tager mig den Friehed at lade medfölge en lille ubetydelig Afhandling om Tobakkens Destructions-Producter23): de andre Exemplarer er jeg saa frie at bede Hr Baronen ved Leilighed at uddele. Ogsaa giver jeg mig den Friehed at vedlægge et Aftryk24 af min Meddelelse angaaende Virkningen mellem am̅oniakalsk Acetone og Svovel, der desto værre endnu kun indeholder Antydninger af interessante Forhold.

Ret snart venter jeg at kunne have den Ære at tilstille Hr Baronen en lille Samling af mine til forskjellige Tider erholdte, fuldt bestemte, chemiske Producter, saasom Xanthogen-, Mercaptan- og Platin-Præparater, i Haab om at dem maae forundes en Plads i Deres smukke Samling.

Jeg beder at formelde min ærbödige Compliment for s. 15Frieherinden, ligesom og at hilse fælleds Venner og Bekjendtere! — Fra Ørsted og Forchham̅er kan jeg hilse.

Med inderlig Hengivenhed og ubegrænset Höiagtelse
forbliver jeg
Deres W. C. Zeise.

Kjöbenhavn, d. 24de Apr. 1843.

Höjvelbaarne
Hr. Frieherre Berzelius.
Ridder og Commandeur af flere Orderner.