Christian 4. BREV FRA: Christian 4. (1577/1632)

Om Mangler ved en Kanon. — Skrevet med Blyant. Geh Ark.

s. 98Wan skon dass stiick nit so hardt Recolliret, so ver-liiret dii kugell doch seiine krafft, dan dass, dass Pulwer an der kugell vndt afutten(?) bei den anderen thudt, dass muss dass Pulffuer an der fehder beweisen 1).