Christian 4. BREV FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til Christian Friis.

En Sekretær i tydske Kancelli skal rejse til Pommern og foreslaa Hertug Ulrik der et Giftermaal ind i det gottorpske Hus. — Geh. Ark.

Ieg kan icke liiger Errindere mig, End att Ernestuss 2), den tydtske Sekreeterer, io Er en Pommerener och haffuer reissit med nogle aff dii herrer sammestedtz. Nu er der En, som hedder her: wldrick, huilcken er vgifft 3), och man gerne saa, att hand sig med ted huss holstein god-torpske liinie forhøiratede, huorfor du med samme Ernesto kandt taale, att hand diidhen kunde resse och lauet for-slaa, huad skee kunde. Naar du med hannem haffuer s. 100talit, saa uill ieg uidere med dig derom taale, dog att hand interims gør sig ferdig att reisse.

Udskrift: Chanseleren til hande.