Christian 4. BREV TIL: Friis, Christen FRA: Christian 4. (1618-04/1618-05?)

April-Maj 1618? 4)
Til Christian Friis.

Ordre om nogle Bygningsarbejder, om Borgerskabets Mønstring, Forberedelser til en fremmed Herres Modtagelse, Skibes Udrustning m. m. — Geh. Ark.

s. 17Memoriall.

1. Kaalcksnyderen skall hiidskicke en aff syne Suenne, huilcken skall med sig taage nogit kaalck tilatt Reparere nogit Dønneckeruerck, som aff thuende Bielcker er affallen.

2. Der skall huggiss et hull ymellom Altaarit udi Slodtzkiirken och Preddickestolen, huilckit ickun till En Probaa skall skee tillatt erfhaare, om maan derigennom kunde faa en gang fraa Borrestuuen ind y kyrcken 1).

3. Borgerskaabit skall tiilsygiss att uerre ferdig till Munstering, naar vydere tilsigiss.

4. Chanseleren skall skriffue Iacob wlfeld till, att hand mit kammer paa Nyborrig skall holle Reede, imod den herre ahnkommer, dog att ingen faar ted att uyde. Herren skall ligge nest deroptill.

5. Taarnmenden Paa københaffuen skall tilsiigiss att følge Spes, Och di vdi helsingør skall følge Markatthen, Och paa huer aff gaaleierne En aff Skiibstrummeterne.

6. Vicekapelmeisteren skall ansigiss, att hand med trummeterne exercerer Musicanterne, saaoch att hendrick trummeter 2) tilholder hanss companie, att dii leerer dii Nye Optog, Som Mogenss 3) haffuer giordt.

7. Wiinskencken skall laade følge dii thuende Capiteiner, som skall y Beldt, En huer en ɟ amme vyn.

8. Steen wilmsønn 4) skall haffue dii thuende skiib med dii thuende gaaleier seielferdig udi denne wge.

s. 189. Saframdt att waalkiircke 1) Er ankommen och myne ware med sig haffuer. daa skall strax sendiss Bud hiid.

10. Clauss Soll 2) haffuer En Baakeidell, som haffuer uerrit hendrick friiskis 3), den skall strax sendiss hiid.