Christian 4. BREV FRA: Christian 4. (1616)

1616.

Godkjendelse af en Regning med en Bemærkning om Fristen for lignende fremtidige Godkjendelser. — Geh. Ark., Bil. t. Rentemestr. Regnsk. 1612-17.

Detthe Er kommen till mit behoff, och skall købitt settiss, Ephtersom forgangen aar Anno 1615 med dennem giordt Er. Och skall dii heermed uerre aduaarit, att ieg dennom heerephther ingen regenskab, som icke aff mig Erre vnderskreffuer(!), uill uerre gestendig lenger end Ett halff aar 2).