Christian 4. BREV FRA: Christian 4. (1615-08-23)

23. Aus. 1615.

Kongens Erklæring om, at han har udvalgt Kirstine Munk til sin ægte Stalbroder, og Løfte om at forsørge hende med et af Kronens Len. — Hannibal Sehesteds Afskr. i Geh. Ark., Sager vedk. Kirstine Munk, Fase. 2 10)).

Bekiender Ieg for huer mand med dette mitt breff, Att Ieg haffuer vdwalett mig till een ecte staldbroder Erlig och welbyrdig lomfrue kierstine Munck Lodwigsdaatter, med s. 11huilcken Ieg will leffue och døe, saa ingen os skall adskillie, vden dend Aldsommechtigste Gud wed dend tiimelig død os adskiller. Ieg will hinder ochsaa med itt vdaff kronens lehn forsørge, huilckett hun quitt och fritt hinders Liiffs tiid effter miin dødelig affgang skall besidde. Vdjmidlertiid wj sammen leffuer, daa will Ieg hinder med alting saaledis forsørge och saa med hinder leffue, saa hun skall haffue Aarsag till att tacke mig. Actum Lundegaard 1) dend 23 Augustj 1615.

Diin hiertens Allerkieriste
Herre
Christian.