Christian 4. BREV FRA: Christian 4. (1577/1632)

Der skal sendes Enkedronning Sophie Kopi af en Tegning og en Tale. — Afskr. i Kgl. Bibl, Kaliske Saml, 4., 439.

Aff offuerskickede affridtz och discurs skaldtu tilskicke frummoder Copiam, ty ieg ded udi en hast haffuer glemdt.