Ewald, Johannes DET NYE AAR 1779

DET NYE AAR 1779

HELD dig, nyeskabte Aar, som nusaa blid fremstiger

Af Evighedens Nat! - Held dig fra Verdners Gud!
Han selv - han byde dig, at være CHRISTIANS Riger,
Sit Velbehags - sin Freds - og sine Glæders
Bud! -

Fyld Danne-Kongens Bryst med Smiil fra Naadens
Throne! -

Hans Aand med saligt Lys, fra Viisdoms blide
Soel! -

Bring Styrke til Hans Arm! bring Ære til Hans
Krone! -

Udspred Lyksalighed omkring Hans gyldne
Stoel! -

Vorelskte Palme-Qvist - vor FREDERIK byd oprinde,
I stærke Skud til Træ - til Efter-Slægtens Lye! -
Stadfæst vort Nordens Ven - og Cimbrernes Veninde,

Hver Glæde, som De har, og skiænk Dem daglig ny e! -

Med Belter af Smaragd omgiord de Norske Fielde! -

Og skiul de Danskes Dal, med tætte Sløer af
Guld! -

Udbred vor Skat! - og viis, at al vor sande Vælde,
Var kun tildekket med en Fodbred af vort Muld!
Kron hver en Dansk med Held, som uforfærdet følger

Vor sølvblaae Vey til Roes, igiennem Storm og
Skiær! -

Byd Havet skaane dem! - og tving dets vilde Bølger,

At de tilvelte os Fred og Velsignelser! -
Fyld Kunstnerne med Viid! - Arbeiderne med
Styrke! -

Formeer dem! viis enhver en roelig NæringsVey! -

140

Plant Hegn af Kiæmper om det Eden, som vi dyrke! -

Fyld dem med Mod! og mag, at det behøves ey! -
Men hver, hvis Daad - hvis Røst det Godes viise
Giver

Bestemte til sin Tolk - mod ham, vær dobbelt
mild! -

Fyld Dommerne med Lys, og Mod ogretviis Iver! -
Og Lærerne med Aand! - og Skjalderne med
lidt -

Straal for enhver især, som veed, hvad han begierte! -

Giv ham at naae sit Maal og troe sig lykkelig! -
Men alles Bryst opflamm'! - at hvert et indfødt
Hierte

Maae føle Danmarks Vel, før det erindrer sig! -
O lær os agte det vor Lyst, vort Held, vor Ære,
Med ægte Danne-Dyd at pryde Danskes Hiem! -
At andre see vor Glands! - og at vi selv maae lære
At elske Fremmede - og ey at savne dem! -

141