Ewald, Johannes Da jeg var syg

Da jeg var syg

Trykt efter SS bd. 2, s. 115-16, hvis tekstgrundlag er Adresseavisen 1771, nr. 157, 25. sept.

37

Beatus (...) negotiis: lyksalig den, der fjernt fra forretningers tryk;jf. Epoder, nr. 2 af den rom. digter Quintus Horatius Flaccus (65-8 f.Kr.), her forkortet Horat:, idet kolonet er et forkortelsestegn. - arm: fattig. - tænke sig: tænke over sig selv. - Væsenet, som den bør være lig: dvs. Gud, jf. 1. Mos. 1,26. -gyldne Lænker (...) kronet Træl: om den, der opnår rigdom eller jordisk ære, men derved bliver åndeligt ufri. - første Mand: det første menneske, Adam; her betegnelse for mennesket eller menneskeheden.

38

Adspredelser: hvad der volder sjælelig uro, splittelse; forstyrrelse. - Vredens Røst: Guds vrede efter syndefaldet, jf. 1. Mos. 3,9-22. -forstrød: spredte, usammenhængende. - rave: farer, flakker. - Chimæren sluger Støvet: hentyder til 1. Mos. 3,14, hvor Gud siger til slangen, at den skal æde støv (jf. Vredens Røst). Samtidig bruges slangen/kimæren som symbol på fantasiforestillinger, dvs.: Slangen (gøglebilleder) skal opæde det støv, som din sjæl klæber ved. - veedst: ved. - Udbreder Gud: udbreder lovprisninger af Gud. - Dorine: navnet muligvis beslægtet med Doris, jf. n.t.s. 113. Her nok et typenavn som hyrdenavnene Cloris osv. -fandt: følte. - tør: behøver. - Homer: gr. digter, ca. 8. årh. f.Kr., efter traditionen forfatter til Iliaden og Odysseen. - Helene: den smukkeste af alle kvinder, datter af Zeus og Leda; i de homeriske digte Menelaos' hustru, der blev bortført til Troja af Paris; her om en kvinde, der er smuk som H. - stadig var (...) viis: Hvis vor tanke blot havde stadighed, var den god og viis. - hæfter ey derved: knytter sig ikke dertil. - Adams Barn: om det syndefulde, ufuldkomne menneske. - Strudelen: hvirvelstrømmen, malstrømmen. - Sireners Sang: se n.t.s. 23. - Klirrende: klirren. - Herolderne: her måske de, der udråber ros eller berømmelse, dvs. rygtet. - Hvislen: bagtalelse. - Kiedsommelig(es): person, der keder sig. - Sands: fornuft. - Harm: vel her: sorg, smerte. - Mangel: mangel på det nødvendige til livets ophold; nød.

235