Ewald, Johannes Titel- og førstelinjeregister

Titel- og førstelinjeregister

Udarbejdet af stud. mag. Jacob Søndergaard Jensen

Aftenen (I) 130
Aftenen Et Fragment (II) 140
Aftenen: et Fragment 60
Almagts Ord, du store Anker 146

Bag Zembla er et Bierg af Sølv, som stiger 47
Balders Død (Valkyriernes terzet fra syngespillet Balders Død) 50
Bland Muse, bland din Graad med Arabelles Taarer! 63
Brev [Fra et brev til moderen Marie Huulegaard] 159
Brød vel Apoll sin Daphnes spæde Græne 113
Brødre, hvis er den Glands? - Seer i det herlige 94

Cantata for Raadhuus-Strædets Concert 142
Claus Rimers Gravskrift 82

Da jeg var syg 37
Den Aand, for hvilken Dødelige blegne 15
Den fornuftige Datter 82
Det er til Dunsers Borg 160
Det nye Aar 1779 76
Din Afkom elskte Laug skal see 56
Død og Dom 132

286
En Bonde seer fra Ploven 77
En Edder-Fugl var haardt i Klemme 81
En Esel vant til Byrder og til Slag 61
En nye aandelig Sang, hvori indføres Forsonerens Jesu Christi kierlige Advarsel til dem som fristes af de onde og ulyksalige Tanker at ville forkorte deres eget Liv 83
En Søemand, med et modigt Bryst 77
En Versemager oversatte 81
Epigram [Thoren, wie lange vervolgt ihr den Barden?] 135
Epigrammer [1. Versemageren. 2. Claus Rimers Gravskrift. 3. Den fornuftige Datter] 81
Er det kun Lyst som viise glædes ved 113
Eselet og Bonden. En Fabel 61
Et Glimt fra Tiden ind i Evigheden ved Frue Geheimeraadinde von Schulins Hvilested, den 18. Junii 1770 20
Et hengivent Ønske 60

Fiskerne (Fra syngespillet Fiskerne) 77
Fortale (Samtlige Skrifter bd. 1) 164
Fragment [Er det kun Lyst som viise glædes ved] 113
Fragment [Før Kunsten kom var Pragt og Orden] 113
Fragment [Hellige, Hellige, Hellige Gud] 136
Fragment [Indhyllet i mig Selv og taus og Mørk som du] 115
Fragment [Lær mig] 113
Fragment [Skjønt Himlen taug og Dagens Hersker smiilte] 133
Fragment [Svulmende Vellyst, du som mit Bryst af Leer] 129
Frue Mary, hun ligger paa bløden Seng 160
Fryd, som Dydige kun smage 35
Følelser ved Den hellige Nadvere. En Ode 94
Før Kunsten kom var Pragt og Orden 113

287
Haab og Erindring 42
Held dig, nyeskabte Aar, som nu saa blid fremstiger 76
Hellige, Hellige, Hellige Gud 136
Henrykt, troe mig, o Efterslegt! henrykt 100
Her hviiler Madam Godike 111
Her ligger Claus 82
Her traf han mig - Her i mit fulde Hierte 40
Hold paa dit Nu, min Siæl! Forsøg at smage 42
Hold Taare op at trille 13
Hun falmede, og mat og nu afmægtig 142
Hvad er Dig kierest, lille Pige? 82
Hvis var den tunge, velsignende Haand, som berørte mit Øye 140
Hvo kan opholde Ormens Liv 132
Hvo styrer nu mit bange Trin? 91
Hvor Zephyr hvislende blant tet begroede Eger 7
Hvorhen? - Fortvivlede, hvorhen? 83
Høystærede Herre! 157

I Abrahamsons Stambog 111
I Anledning af den Sal. Mad. Jakobsens Dødsfald i Rondsted den 1 May 1775 51
I kiølende Skygger 54
Impromptu 111
I Nattens fredelige Skygge 116
Indføds-Retten 68
Indhyllet i mig Selv og taus og Mørk som du 115
Indsvøbt i al sin Skræk og vred, og vild 130

Ja stræng var Gud, og vreed var Himmelen 156
Jeg sætter min Hat 49
Johannes Ewalds sidste poetiske Følelser nogle Timer før hans Død 106

Klage-Sang over Skiødehunden: Maske 63
Klogskab skaan en følsom Daare 140
Kong Christjan stoed ved høien Mast 79
Landsbye-Høitiden (Fra forspillet Landsbye-Høitiden) 49

Liden Gunver vandrer som helst i Qvel 80
Lyksalig Den, som langt fra Verdens Larm 37
Lær mig 113

Min Bendsen naar Englernes Ild 116
Mon den, som knæler for den Høye 118
Mon Støv kan følge med den Høye 120
Morgen-Sang 144

Naar Syd-Vinden kuler 78
Natte-Tanker 116
Naturen smilte - See! - dens Haardhed smelter 36
Ned fra Finlands nøgne Skjær 141
Nu smiler Solen stolt bag aabne Himle 154
Nytaarsdigt til en Fader (I) 127
Nytaarsdigt til en Fader (II) 128
Nytaarsdigt til en Moder 123

288
O du, hvis Vink fremkaldte Myriader 60
O du, hvis stærke Flammer drive 151
O du min Ungdoms troe Veyleder 127
O du mit Intets troe Veninde 123
O du som henrykt seer vor Fryd 137
O Du, som aabner nu mit Øie 144
O! forskaan mig, viise Daare 149
O fremmede Glæde 49
O Herre! forund mig Liise og Roe 107
O Nat, da ey et Gran gav Gjenskin af den Høye! 20
O siig mig, du, som med afmægtig Klage 51
O Skræk! hvad seer jeg her? - den Mægtige i Norden 9
O! Viisdoms Dyb! hvori Cheruber svimle 18
Opfordrer jeg min Sangerinde 159
Over Andreas Schyth 120
Over Bierg, over Dal 50
Over Johannes Kinast 118
Over M.B** 146
Over M.Th** 149

Paa Kongens Fødsels-Dag 1772 39
Paaskrift paa en Kaffekande 151
Passions Oratorium, opført af det saa kaldede Raadhuusstrædets Musikalske Selskab 31
Philet en Fortælning 23
Poenitenten. En Ode 91
Poenitenten et Fragment 140

Recitativ og Aria, siunget 18. Maj 1771, da det Musikalske Selskab for denne Vinter ophørte 36
Reen og ukunstled er den Fryd 134
Rimbrev til L. Bensen 157
Rungsteds Lyksaligheder. En Ode 54

289
Sang i Anledning af Kongens Fødselsdag 1778 59
See her hvad Aand, hvad Ild, i hver en Mine 68
Siig, du nedfaldne, spæde, afmægtige 96
Skiul din Straale! - Skaan mit Hierte 60
Skjønt Himlen taug og Dagens Hersker smiilte 133
Slutter Forbund mod den Fromme 31
Soel, din Straale fryder 49
Solen flygter, Taarer skiule 143
Som Snee bortsmelter Støvets Dage 128
Som Venskab, saa din Saft, du ædle Mokka Frugt 151
Stor er den - Giennem Himlene 68
Svulmende Vellyst, du som mit Bryst af Leer 129
Sværdets Hvinen og Skraldet af Skiolde 89
Sørge-Digt over Frue Rahbek 18
Sørge-Sange i Christiansborgs Slots-Kirke 18de Martius 1766 da Kong Frederik den Femte skulde føres til sit Hvilested 9

Taarer ved Herr Frederik von Arnsbachs Grav 40
Tanker i Anledning af Frøken Sophia Dorthea v. Holstein's Dødsfald 15 Tanker i Anledning af Hr. Hans Ebbesen og Jomfrue Christiane Benedicte Huulegaards Mariage 7
Tanker ved Graven af den unge Jens Sanderschov 57
Tanker ved Salig Hr. Ulrich Friderich Suhms Grav 156
Terzet fra syngespillet Balders Død 50
Thoren, wie lange verfolgt ihr den Barden? 135
Til B*** og E*** 151
Til Cecilia Wormstrup 113
Til F* og L* 154
Til Generalinde Elisabeth Moltke 134
Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Frederik, den 11. October 1779. En Ode 100
Tilegnelse (Samtlige Skrifter bd. 1) 163
Til Herr Berling og Jfr. Godiche paa Deres Bryllupsdag 9 October 1772 47
Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen, da Soelen var overtrukken med Skyer i Sommeren 1773 143
Til Kongen (Samtlige Skrifter bd. 1, Tilegnelse) 163
Til Læseren (Samtlige Skrifter bd. 1, Fortale) 164
Til min M** paa hans Broders Fødselsdag 103
Til Min M*** 89
Til Sielen. En Ode 96
Til Thalias Caroline paa hendes Fødselsdag d 5te Febr: 1772 137
Tre Ting - o skiærp mit Syn, Kalliope 111
Troe mig, Damon: Vor Siel har sit bestemte Maal 103
Træt er min Siel - - forfulgt af Frygtens blege Skygger 23

290
Udrust dig, Helt fra Golgatha! 106
Under Frue Caroline Walthers Portrait 68

Valfader saae sin fromme Balder 59
Velkomne Dag! - og stor blant Nordens Dage! 39
Vers 116
Vers paa et Sølv Skildt givet til et Konge-Baand af Hr. Agent Claesen som afgangen Fugle-Konge 56
Versemageren 81
Vinteren, et Fragment 141
Vær høy min Graad! - for Himlen vil jeg klage! 57

Ønske til Jomfrue Cecilia Wormstrup, paa Hendes Fødsels-Dag. 35