Ændringsforslag til Forslag til Lønningslov for forskellige af de i Lov om Rettens Pleje omhand- lede Embeds- og Bestillingsmænd.

Ændringsforslag til Forslag til Lønningslov for forskellige af de i Lov om Rettens Pleje omhand- lede Embeds- og Bestillingsmænd.

Til § 1.

Af Udvalget:

1) Mellem Linie 8 og 9 indsættes: „Næstformanden i Sø- og Handelsret- ten i København: Samme Lønning som Landsdommerne.", hvorefter Linie 13—14 udgaar.

Til § 5.

2) Imellem 3die og 4de Stykke ind- skydes følgende nye Stykke:

„Naar der i Henhold til Lov om Ret- tens Pleje § 17, 3die Stykke, foretages en Deling af en Retskreds, finder Reglerne i nærværende Paragrafs 2det og 3die Stykke tilsvarende Anvendelse".

Til § 9.

3) Som nyt 3die Stykke tilføjes: „De paa vedføjede Tavle E. opførte Politimestre lønnes med 3,000 Kr., sti- gende hvert 4de Aar med 400 Kr. til 4,200 Kr.".

Til § 12.

4) Sidste Stykke affattes saaledes: „Efter Forløbet af 2 Aar paabegyn- des Fastsættelsen af Kontorholdsvederlaget for samtlige Dommer- og Politimesterem- beder ved Love, der gælder for 5 Aar. Fastsættelsen skal tilvejebringes i Løbet af 5 Aar, saaledes at den saa vidt muligt sker for et lige stort Antal Embeder hvert Aar".

Til § 17.

5) I 2den Linie tilføjes efter „Med- hjælpere" : „og de i § 7 omhandlede Med- hjælpere ved Paatalemyndigheden i Køben- havn".

Til § 18.

6) I første Linie tilføjes efter „Med- hjælpere": „og de i § 7 omhandlede Med- hjælpere ved Paatalemyndigheden i Kø- benhavn".

Nye Paragraffer.

Af et Mindretal (Birch, Godskesen, Oluf Jensen, Johansen, Johnsen og Nygart):

7) Efter § 19 indskydes følgende Pa- ragraffer :

§ 20.

Der udredes af Statskassen følgende aarlige Lønninger til Fuldmægtige hos Underretsdommere udenfor København:

Fuldmægtige hos de paa vedføjede Tavle A. opførte Dommere lønnes med 2,400 Kr., stigende hvert 4de Aar med 300 Kr. indtil 3,300 Kr.

Der tillægges derhos en eller fiere af de ved hvert Embede ansatte Fuldmæg- tige et Tillæg af 600 Kr. Dette Tillæg- medtages ikke ved Pensionsberegningen.

Fuldmægtige hos de paa vedføjede Tavle B. opførte Dommere lønnes med 1,200 Kr., stigende hvert 2det Aar med 200 Kr. indtil 2,200 Kr.

Antallet af de til hvert Embede knyt- tede Fuldmægtige, den Lønningsklasse, hvortil disse henhører, samt det Omfang, i hvilket Fuldmægtige tillige skal oppe-

bære de fornævnte Tillæg, bestemmes ved Lovene om Vederlag for Kontorudgifter til de forskellige Dommerembeder.

Indtil saadan Fastsættelse finder Sted, træffes fornøden Bestemmelse paa Finans- loven.

§ 21.

Tjenestetiden som Fuldmægtig i 2den Lønningsklasse medregnes ikke ved Bereg- ningen af Alderstillæg for Fuldmægtige i 1ste Lønningsklasse, hvorimod Tjenestetiden i sidstnævnte Lønningsklasse medregnes, hvis en Fuldmægtig i denne maatte gaa over til at være Fuldmægtig i 2den Lønningsklasse.

Ved Beregningen af Alderstillæg for dem, der er ansatte ved Lovens Ikraft- træden, og som bliver ansat i Henhold til nærværende Lov, jfr. nedenfor § 22, medtages den Tjenestetid, i hvilken de har arbejdet som autoriserede Fuldmæg- tige ved Embeder som Underretsdommere eller Retsskrivere udenfor København, saaledes at deres tidligere Tjenestetid medregnes til deres Alder i den Lønnings- klasse, til hvilken de efter denne Lov henføres.

§ 22.

Fuldmægtige i 1ste Lønningsklasse ansættes efter Indstilling fra vedkommende Embedsmand af Justitsministeren, der lige- ledes afskediger de af ham ansatte Fuld- mægtige. Med Hensyn til Ansættelse og Afskedigelse af Fuldmægtige i 2den Løn- ningsklasse har det sit Forblivende ved de hidtil gældende Regler, dog at Indberet- ning i hvert enkelt Tilfælde sker til Ju- stitsministeren.

§ 23.

Ingen efter Dagen for denne Lovs Vedtagelse af Rigsdagen autoriseret Fuld- mægtig hos en Underretsdommer og Rets- skriver udenfor København maa frem- tidig for Betaling udføre private juridiske Forretninger, herunder Inkassationer ved Auktioner, det være sig i eller udenfor Kontortiden. Ej heller maa slige Forret- ninger fremtidig udføres af nogen tidligere autoriseret Fuldmægtig, der ikke indtil denne Lovs Vedtagelse har drevet saadant Erhverv.

I øvrigt paahviler det enhver Under- retsdommer og Retsskriver udenfor Kø- benhavn inden 1. Juli 1914 til Justitsmini- steren at indberette, om nogen af de ved hans Embede ansatte Fuldmægtige for Be- taling udfører nævnte Forretninger og i bekræftende Fald, om Embedsmanden ag- ter fra denne Lovs Træden i Kraft at lade dette Forhold ophøre. Vælger Em- bedsmanden ikke dette, kan han dog in-

den hvert Aars 3. Juli anmelde for Ju- stitsministeren, at Udførelsen af de nævnte Forretninger, herunder Inkassationer ved Auktioner, ved Embedets Fuldmægtige er ophørt eller ophører senest ved Finans- aarets Udgang.

Efter 1. April 1920 maa overhovedet ingen hos Underretsdommere og Retsskri- vere udenfor København ansat Fuldmægtig for Betaling drive private juridiske For- retninger, herunder Inkassationer ved Auk- tioner. Under særlige Omstændigheder kan Justitsministeren dog meddele Und- tagelse herfra for de inden Lovens Ved- tagelse ansatte Fuldmægtiges Vedkom- mende.

Fra det Tidspunkt efter Lovens Træden i Kraft, da der ved et Embede ikke drives de nævnte Forretninger af nogen Fuld- mægtig — i det i 2det Punktum i denne Paragrafs 2det Stykke omhandlede Til- fælde fra det paafølgende Finansaars Be- gyndelse —, bliver denne Lovs Regler i det hele at anvende for det paagældende Embede.

Justitsministeren afgør i Tvivlstilfælde, hvilke Arter af Virksomhed der ved denne Bestemmelse er Fuldmægtigene forbudte.

Ved Embeder som Underretsdommer og Retsskriver, ved hvilke private juridiske Forretninger i Henhold til ovenstaaende ikke udføres af Fuldmægtige, maa saadant ej heller finde Sted af nogen anden paa Embedskontoret ansat.

§ 24.

Fuldmægtige i lste Lønningsklasse handler fremtidig paa eget Ansvar ved Udførelsen af de dem paahvilende Forret- ninger, ligesom de ogsaa fremtidig har selvstændigt Ansvar for de dem af Em- bedsmændene overdragne Oppebørsler og betroede Penge, og de skal for de dem be- troede Midler stille Sikkerhed efter Reg- lerne i Lov Nr. 3 af 7. Januar 1898. Sikkerhedens Størrelse bestemmes af Fi- nansministeren.

De nærmere Regler angaaende For- holdet mellem Embedsmændene og Fuld- mægtigene i lste Lønningsklasse fastsættes af Justitsministeren i en Instruks. Em- bedsmanden skal herefter kun være for- pligtet til at indestaa for Tab eller Skade, som foraarsages af saadan Fuldmægtig i hans Egenskab som saadan, naar Embeds- manden har ladet det mangle paa tilbør- ligt Tilsyn eller har overtraadt fornævnte Instruks.

§ 25.

Af Statskassen godskrives der de i Henhold til denne Lov ansatte Fuldmæg-

tige af lste Lønningsklasse, dog ikke før det fyldte 25de Aar, et til 5 pCt. af Løn- ningen svarende Beløb, der med Rente og Rentes Rente til 4 pCt. aarlig anvendes til Forsørgelse af Fuldmægtigen selv. Det saaledes opsparede Beløb inddrages til Fordel for Statskassen, naar den paagæl- dende efter de i § 26 anførte Bestemmelser bliver pensionsberettiget eller i øvrigt op- naar Embede, der giver Pensionsret, eller naar han inden dette Tidspunkt afskediges af en ham tilregnelig Aarsag eller frivillig udtræder af Statstienesten eller dør; dog kan der i sidste Tilfælde, saafremt han efterlader sig umyndige Børn, af det op- sparede Beløb tilstaas disse en Understøt- telse indtil deres fyldte 18de Aar. Saa- fremt Fuldmægtigen er gift, afkortes de 5 pCt. i hans Lønning for at anvendes til Enkeforsørgelse. Hel eller delvis Frita- gelse for denne Afkortning kan dog finde Sted, naar det for Finansministeren godt- gøres, at der paa anden betryggende Maade er sikret Enken for Livstid en aar- lig Indtægt. Anvendes det afkortede Be- løb til at sikre Enken Overlevelsesrente i den af Staten garanterede Forsikrings- anstalt, skal Tegning af saadan Over- levelsesrente finde Sted under samme Vil- kaar, som ifølge Lov af 5. Januar 1851 er gældende for de af Embedsmænd for deres Enker tegnede Overlevelsesrenter.

Finansministeren fastsætter de nær- mere Regler med Hensyn til Gennemfø- relsen af de foranstaaende Bestemmelser.

§ 26.

Fuldmægtige af lste Lønningsklasse hos Underretsdommere udenfor Køben- havn opnaar Pensionsret efter Reglerne i Pensionsloven af 24. Februar 1858, naar de efter det fyldte 25 Aar har tilbagelagt en Tjenestetid af 10 Aar, saa- ledes at den pensionsgivende Tjenestetid regnes fra dette Tidspunkt. Tjenestetid som Fuldmægtig af 2den Lønningsklasse medregnes til at udbringe det nævnte Tids- rum af 10 Aar, men ikke til at udgøre den pensionsgivende Tjenestetid. Det samme gælder den Tjenestetid, som de alt ansatte Fuldmægtige har tilbagelagt. Den af en Fuldmægtig opnaaede pensionsgivende Tje- nestetid kommer ham til gode, naar han gaar over i pensionsberettiget Embede. Reglerne i Pensionsloven af 24. Februar 1858 kommer ligeledes til Anvendelse paa de pensionsberettigede Fuldmægtiges efter- ladte, dog at Børneunderstøttelsernes Beløb indenfor de i Pensionsloven givne Rammer fastsættes af Finansministeren.

Naar en pensioneret Embeds-eller Be- stillingsmand ansættes som Fuldmægtig hos en Underretsdommer udenfor Køben- havn, kommer de i nærværende og fore- gaaende Paragraffer indeholdte Bestem- melser ikke ham og hans efterladte til gode, men han beholder sin Pension ube- skaaren.

§ 27.

Finansministeren afgør, i fornødent Fald i Forbindelse med Justitsministeren, de Spørgsmaal om Fuldmægtiges Lønning og Pension, til hvilke denne Lovs Anven- delse giver Anledning.

Af Udvalget:

8) De Lovforslaget vedføjede Tavler affattes som nedenfor angivet: