Ændringsforslag til Forslag til Lov om Rettens Pleje. Af Udvalget:

Ændringsforslag til Forslag til Lov om Rettens Pleje. Af Udvalget:

Til § 1.

1) I 3die Stykke, Linie 1, udgaar Or- dene: „Procesmaaden ved".

Til § 9.

2a) I 3die Stykke, Linie 1—3, ændres Ordene „falder . . . Mandskab" til: „an- gaar Skibsføreres og Mandskabs Rettig- heder, Pligter og Forhold vedrørende disse deres Stillinger". I Linie 4 udgaar Or- dene „efter nævnte Lovs § 17".

b) I 6te Stykke, Linie 6—7, ændres „Formanden, henholdsvis Næstformanden" til: „Formanden eller Næstformanden".

c) I 7de Stykke, Linie 1, indsættes efter „Straffesager": „(Lov 19. Februar 1861 § 17)".

d) I 7de Stykke, Linie 9, indskydes efter „Erstatningskrav" som nyt Punktum: „I de Straffesager, som behandles ved Sø- og Handelsretten i Medfør af Lov om Straf for Brug af urigtige Varebetegnelser m. m.

af 8. Juni 1912 § 16, dannes Retten under Domsforhandling af Formanden eller Næst- formanden og to handelskyndige Dommere."

Til § 12.

3) 12den Linie ændres „83" til: „87", hvorhos i Linie 4—8: „— Underretskred- senes . . . Finansloven." udgaar.*)

Til § 14.

4 a) I Linie 2 ændres „Skifte-, Auk- tions- og Fogedvirksomhed" til: „Skifte- forvaltning og Fogedforretninger".

b) I Linie 7 udgaar „samt"; i sidste Li- nie ændres „ . " til: „ , ", og der tilføjes (i ny Linie):

„samt udenfor Københavns Byrets Omraade:

e. de ved Lov af 26. Maj 1868 om umyndiges Midlers Forvaltning § 7, jfr. Be- kendtgørelse af 11. Maj 1869, og ved samme Lovs § 10 til Skifteretterne hen- lagte Forretninger, for saa vidt Bogen om den borgerlige Retspleje ikke medfører Forandring heri;

f. Notarialforretninger."

Til § 17.

5) I 2den Linie rettes „." til: „,", og der tilføjes: „dog at der i Frederiks- berg Birk ansættes 3 Dommere, mellem hvem Forretningerne fordeles ved kongelig Anordning".

6) I 2det Stykke, Linie 4, udgaar efter Ordet „herfor;": „og"; i 6te Linie ændres „." til: „og", hvorhos der i ny Linie tilføjes:

„4) Notarialforretninger."

7) I 3die Stykke, 2den Linie, tilføjes efter „Indbyggere": „(jfr. dog angaaende'Fre- deriksberg Birk Paragraffens 1ste Stykke)".

8) Ved Slutningen af 3die Stykke til- føjes: „Hvor Omstændighederne særlig ta- ler derfor, kan Kongen dog bestemme, at en Underretskreds, hvis Folketal har naaet den nævnte Størrelse, skal deles i to Rets- kredse hver med en enkelt Dommer; Sam- menlægning af paa denne Maade adskilte

*) jfr. Ændringsforslag Nr. 66.

Af et Mindretal (Birch, Falbe Hansen, Godskesen, Oluf Jensen og Johnsen):

18) I 1ste Stykke, 1ste Linie, ændres „55" til: „78".

Af Udvalget:

19) I samme Stykke indføjes efter 1ste Punktum: „Forandring i Politikredse- nes Omraade kan ske ved kongelig An- ordning".

Af Udvalget:

21) I Slutningen af 1ste Stykke til- føjes som nyt Punktum:

„Har en Politikreds hidtil været delt mellem flere Politimestre, oprettes der paa de Steder i Kredsen, der fremtidig

Retskredse kan kun ske ved Lov. Ligeledes kan det ved kongelig Anordning bestemmes, at Fordelingen af Forretningerne mellem to i samme Underretskreds ansatte Dom- mere skal være en anden end ovenfor nævnt. Saadan Bestemmelse kan dog kun træffes samtidig med Lovens Ikrafttræden samt ellers, naar der første Gang skal an- sættes to Dommere i Retskredsen."

Til § 19.

6) I Slutningen af 1ste Stykke til- føjes som nyt Punktum:

„Bortfalder et at de nuværende Ho- vedtingsteder, oprettes der paa det paagæl- dende Sted et Bitingsted for Retskredsen."

7) I 4de Stykke, Linie 3—6, ændres „og holde denne bosat" til: „. Ju- stitsministeren træffer Bestemmelse om Kontordagenes Antal og Kontortidens Længde".

Til § 31.

8) Som nyt Slutningspunkt i 2det Stykke tilføjes: „Bestemmelserne i 1ste Stykke, 2det—4de Punktum, om Forhand- linger, der af Hensyn til Statens Forhold til fremmede Magter eller til Sædeligheden holdes for lukkede Døre, finder tilsvarende Anvendelse ved de her nævnte Forhand- linger." '

Til § 44.

9) I 2det Stykke indsættes som 2det Punktum: „Enhver Dommer ved Underret skal være forpligtet til, naar det af for- nævnte Grunde skønnes fornødent, at mod- tage Beskikkelse af Justitsministeriet til, foruden sit eget Embede, midlertidig at beklæde et andet Underdommerembede".

Til § 56. 13) 2det Punktum udgaar.

Til § 73.

14a) I Linie 3 ændres „2,000" til: „1,200".

b) I Linie 9 rettes „ ." til: „ ,", og der tilføjes: „dog i alle Tilfælde mindst 5 samt 2 Suppleanter".

c) I Linierne 11—16 ændres „Mand" (paa 4 Steder) til: „Medlem" og „Mænd" (paa 2 Steder) til: „Medlemmer".

Til § 107.

15) Ved Slutningen af Paragraffen til- føjes: „I øvrigt gælder Bestemmelserne i Lov om Sagførersalær m. m. af 24. Maj 1879 om de her omtalte offentlige An- klagere."

Til § 108.

16) I Linie 1 udgaar Ordene: „og Virksomhed".

Ved Paragraffens Slutning tilføjes føl- gende nye Punktum: „Beskikkelsen sker ved Justitsministeren efter Politidirek- tørens Indstilling."

Af et Flertal (Jørgen Berthelsen, Deuntzer, Goos, Holstein-Holsteinborg, Harald Jen- sen, Johansen, Koefoed, Nygart, Sonne og Enevold Sørensen), subsidiært tiltraadt af Mindretallet under Nr. 18:

Til § 109.

17) I 1ste Stykke, 1ste Linie, ændres 55" til „65".*)

Af et Mindretal (Birch og Oluf Jensen):

20) Sidste Linie i 1ste Stykke affattes saaledes: „for saa vidt der findes en Køb- stad i Kredsen, skal have Hovedkontor i denne. I modsat Fald bestemmer Justits- ministeren, hvor Politimesteren skal have Hovedkontor i Kredsen."

*) jfr. Ændringsforslag Nr. 67.

ikke bliver Sæde for et selvstændigt Politi- kontor, en Afdeling af dette, for hvis Om- raade og Virksomhed nærmere Bestemmel- ser træffes af Justitsministeren."

23) Som sidste Punktum i 1ste Stykke tilføjes: „Enhver Politimester skal efter Ju- stitsministerens Bestemmelse være forpligtet til foruden sit eget Embede midlertidig at beklæde et andet Politimesterembede, naar vedkommende Politimester har Forfald, eller Embedet er ledigt."

Til § 121.

27) Linie 4—5: „Underretssagfører" ændres til: „Sagfører ved Underret".

(Vedtages dette Ændringsforslag, fore- tages samme Ændring i §122, Linie 1, og § 124, Linie 1—2).

Til § 122.

28) I Linie 7 ændres efter „Retsskri- ver" „eller" til: „,"; efter „Politimester"

Til § 130.

30) Linie 6 og Linie 7 : „Underretssag- førere" ændres til: „Sagførere ved Under- ret".

Til § 139.

31) Paragraffen affattes saaledes: „Samtlige Sagførere udgør et Sam- fund."

Til § 140.

32) Paragraffen affattes saaledes :

„Sagførersamfundet skal have en Be- styrelse, der benævnes Sagførerraad.

Sagførerraadet bestaar af 12 Medlem- mer, Halvdelen valgt af og blandt Lands- rets- og Højesteretssagførerne og Halvdelen af og blandt Sagførerne ved Underret. Samt- lige Valg gælder for 4 Aar; Genvalg kan finde Sted. Sagførerraadet vælger af sin Midte Formand og Næstformand."

24) Ved Paragraffens Slutning tilføjes som nyt Punktum: „Ved midlertidig Beskik- kelse er det dog tilstrækkeligt, at vedkom- mende fyldestgør den i § 44 i Slutningen angivne Fordring med Hensyn til juridisk Eksamen."

Til § 114.

24 a) I 3die Stykke, Linie 4, udgaar Ordene: „udenfor København".

b) Sidste Stykke affattes saaledes: „Øvrighedens Deltagelse i Frederiks- berg Kommunalforvaltning ordnes ved sær- lig Lov. Indtil denne Lov er givet, er Politimesteren i Frederiksberg Birk tillige Formand for Frederiksberg Kommunalbe- styrelse."

Til § 115.

25) I Linie 4 rettes „4de Stykke" til - „2det Stykke".

Til § 118.

26) I Stedet for 1ste Stykke, 2det Punk- tum, og 2det Stykke sættes: „Indenfor de af denne Lov dragne Grænser fastsætter Justitsministeren Regler for det stedlige Politis Forhold til henholdsvis Overankla- geren, Chefen for Statspolitiet og Amt- manden saavel som for disse Myndig- heders indbyrdes Samvirken."

indskydes: „, Politifuldmægtig i København (§ 108, 2det Stykke)".

Til § 126.

29) Linie 2—3 : „Landsrets- og Under- retssagførere" ændres til: „Landsretssag- førere og Sagførere ved Underret".

Til § 127.

29 a) I Linie 3 ændres „Underrets- sagførerne" til: „Sagførerne ved Underret".

Til § 142.

30) I 2det Stykke, 3die Linie, ændres „Landsrettens Formand" til: „en af Lands- retternes Formænd".

31) I 3die Stykke ændres „Landsret- tens Formand" til: „Formanden for østre Landsret".

Til § 143.

35) I Linie 1—2 ændres Ordene „de til som Sagførere" til: „Sagførerne i deres Forhold som saadanne".

Til § 145.

36) I 1ste Stykke, 4de Linie, ændres Ordene „af Landsretten" til: „af den Lands- ret, i hvis Kreds han har Kontor".

Til § 146.

37) I 2den Linie ændres Ordene „den paagældende Landsret Retter" til: „en Landsret eller en Underret".

38) I 3die og 4de Linie ændres Ordene „Sagfører ved Landsretten eller i Lands- retskredsen" til: „Landsretssagfører eller Sagfører ved Underret".

Til § 147.

39) 1 lste Linie ændres Ordene „For ethvert Sagførersamfund" til: „For Sag- førersamfundet".

Til § 342.

40) I 3die Linie ændres „Underrets- dommer" til: „Ret".

Til § 472.

41) 1 lste Stykke, 3die Linie, sættes „." efter „Statstidenden", og Resten af Stykket udgaar.

Til § 544.

42) Linie 3—4. I Stedet for „i den af Egnens . . . bestemmes" sættes: „i de mere udbredte stedlige Blade".

Til § 571.

43) 12det Stykke, 2den—3die Linie, ud- gaar Ordene: „samt udenfor .... stedlige Blad".

44) I 3die Stykke, 2den Linie, æn- dres „de nævnte indenlandske Blade" til: „de samme Blade, hvori Auktionen har været bekendtgjort".

Til § 577.

45) lste Stykke, 2den Linie: „ide i § 571 nævnte offentlige Blade" ændres til: „efter Reglerne i § 571".

Til § 599.

46) 2det Stykke, Linie 6—7: „i det af Justitsministeriet hertil bestemte sted- lige Blad" ændres til: „i et stedligt Blad efter Fogedens Bestemmelse".

Til § 689.

47) I Linie 1 udgaar Ordene: „(jfr. dog sidste Stykke)".

Til § 721.

48) Litra „s" udgaar. Herefter ændres de efterfølgende Litra.

Til § 742.

49) I 3die Stykke, Linie 2, indskydes efter „Foretager den dømmende Ret": „ , hvor Loven giver Adgang hertil,".

Til § 779.

50) 2det Stykke, lste Punktum, affattes saaledes: „Børn under 14 Aar maa ikke undergives Varetægtsfængsel."

Til § 790.

51) I lste Stykke, Linie 7, indskydes efter „Overanklageren": „eller ved Anke til Højesteret af Rigsanklageren".

Til § 872.

52) I Linie 2 ændres „." til „,", og der tilføjes: „eller af Tiltalte".

Til § 914.

53) Paragraffen affattes saaledes: „Samtidig med Indleveringen af An- klageskriftet eller snarest muligt derefter skal Overanklageren paa Rettens Kontor indlevere Udskrifter af de i Sagen fore- tagne retslige Undersøgelses- og Bevishand- linger, ledsaget af Sagens øvrige Doku- menter og andre synlige Bevismidler. En af Overanklageren til Brug ved Oplæsning under Domsforhandlingen tilvejebragt trykt eller maskinskreven Ekstraktgenpart af nævnte Udskrifter og Dokumenter bliver derhos ved hans Foranstaltning uden Op- hold at meddele Forsvareren eller, saa- fremt der ingen Forsvarer er, Tiltalte. Selve Udskrifterne kan Forsvareren og eventuelt Tiltalte erholde udlaante. I øv- rigt gøres Sagens Dokumenter og andre synlige Bevismidler saa vidt muligt til- gængelige paa hensigtsmæssig og betryg- gende Maade, og passende Underretning derom meddeles.

Ønsker Overanklageren at tilvejebringe yderligere Beviser, bliver der ogsaa med Hensyn til disse at forholde efter foran- staaende Regler.

Finder Overanklageren det til Sagens fulde Oplysning nødvendigt, at tidligere af- hørte Vidner eller Syns- eller Skønsmænd indkaldes til personlig Afhøring for den

dømmende Ret (§§ 171—72, jfr. 202), forelægger han Spørgsmaalet herom for Landsretten. Beslutter Retten inden Doms- forhandlingen, at saadan Indkaldelse skal finde Sted, gives der Forsvareren eller Tiltalte Meddelelse derom."

Til § 915.

54 a) 1ste Stykke affattes saaledes: „Inden Udløbet af en af Overankla- geren paa Anklageskriftet opgiven Frist, der paa Begæring kan forlænges af Ret- tens Formand, skal Forsvareren eller, hvor der ingen Forsvarer er, Tiltalte saa- vel paa Rettens Kontor som til Overan- klageren afgive en trykt eller maskin- skreven Ekstraktgenpart af saadanne Udskrifter og andre Dokumenter, som han vil lade oplæse under Domsforhand- lingen udover de i Overanklagerens Eks- traktgenpart optagne. Er de paagældende Dokumenter ikke allerede indleverede til Retten af Overanklageren, forholdes der derhos med dem efter Regelen i § 914, 1ste Stykke."

b) I 2det Stykke, Linie 2, indskydes efter „eller": „om Indkaldelse af Vidner eller Syns- eller Skønsmænd som i § 914, 3die Stykke, nævnt eller om".

c) Ved Slutningen af 2det Stykke til- føjes som nyt Punktum: „Har Overan- klageren efter Indleveringen af Anklage- skriftet tilvejebragt nye Beviser, gives der Modparten en særlig Frist til at frem- sætte sine derved foranledigede Begærin- ger."

Til § 916.

55) 3die Stykke affattes saaledes: „Skal nye Oplysninger tilvejebringes, finder Reglerne i §§ 837, 2det Stykke, og 839 Anvendelse med de fornødne Lem- pelser."

Til § 917.

56) 1ste Stykke affattes saaledes: „Saa snart Sagen er rede til Doms- forhandling, berammer Landsretten efter Overanklagerens Begæring Tiden for denne."

Til § 918.

57) I Linie 1 ændres: „840, 1ste Stykke," til: „840, 1ste og 3die Stykke,".

Til § 920.

58) I Linie 3 ændres: „Forunder- søgelsen" til: „retslige Undersøgelses- og Bevishandlinger".

Til § 921.

59) I Linie 2 ændres: „under For- undersøgelsen" til: „for Undersøgelses- retten".

Til § 922.

60) I 2det Stykke, Linie 3, ændres: „under Forundersøgelsen" til:- „for Under- søgelsesretten ".

Til § 924.

61) I Linie 4 affattes den sidste Sæt- ning saaledes: „om der af den Grund skal gives Overanklageren Adgang til at søge yderligere Beviser tilvejebragte".

Til § 929.

62) I Linie 2 ændres: „andre og flere opgivet" til: „yderligere Op- lysninger bør søges tilvejebragt".

Til § 1023.

63a) I Linie 4 ændres: „Underrets- sagførere" til: „Sagførere ved Underret".

63 b) I 3die Stykke, Linie 2, ændres „de" til: „det".

Til § 1029.

64) I Linie 6 indskydes foran „uanset" : „eller et Politimesterembede (§ 109)".

Til § 1030.

64a) I Linie 3 ændres: „Underrets- sagfører" til: „Sagfører ved Underret".

Til § 1031.

64b) I Linie 5 ændres: „Underrets- sagførere" til: „Sagførere ved Underret".

Til § 1032.

64c) I Linie 1 ændres: „Underrets- sagfører" til: „Sagfører ved Underret".

65) Registeret til Loven, som er ud- faldet ved Omtrykningen i Folketinget, genindsættes.

66) Den Lovforslaget vedføjede Tavle over By- og Herredsretskredsene affattes som nedenfor angivet: