II.

§ 4. Den i Kongeloven fastsatte Arvefølge er fremdeles gjældende. Den kan sun forandres efter Forslag fra Kongen og med den forenede Rigsdags Samtykke, hvortil udfordres ¾ af de afgivne Stemmer. § 5. Kongen kan ikke uden Rigsdagens Samtykke tillige være Regent i nogen anden Stat end Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg. § 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske Kirke. § 7. Kongen er myndig, når han har fyldt sit 18de År. § 8. Kongen kan ikke tiltræde Regjeringen, forinden han i den forenede Rigsdag har aflagt følgende Eed: „For den almægtige Guds Åsyn lover jeg at holde Grundloven for Kongeriget Danmark og Slesvig.” Dog kan denne Eed alt aflægges af Thronfølgeren, når han har fyldt sit 18de År. § 9. Bliver Kongen ude af Stand til at regjere, sammenkalder Statsrådet Rigsdagen. Begge dens Afdelinger træde sammen, og når den således forenede Rigsdag med ¾ af de afgivne Stemmer anerkjender Nødvendigheden, udnævner den en Regent. § 10. Er der Anledning til at frygte for, at Thronfølgeren ved Kongene Død vil være umyndig eller af anden Grund ude af Stand til selv at regjere, bestemmes ved Lov en Regent, og et Formynderskab anordnes af Kongen. Regenten kan ikke deeltage i Formynderskabet. §.11. Regenten aflægger den for Kongen foreskrevne Eed og udøver, sålænge Regentskabet varer, i Kongens Navn alle dennes Rettigheder; dog kan han ikke foreslåe Forandring af Arveføgen. § 12. Er Kongen død, og er Thronfølgeren fraværende, eller har han, skjøndt myndig, ikke aflagt Eed på Grundloven, eller er han umyndig, uden at Regenten er udnævnt og har aflagt Eed, eller uden at Formynderskabet er ordnet, eller er der ingen Thronfølger, sammentræder Rigsdagen uden Sammenkaldelse 14 Dage efter Kongens Død. I Mellemtiden føres Regjeringen af Statsrådet. § 13. Er Kongen umyndig, uden at Regent og Formynderskab er bestemt, udnævner den forenede Rigsdag Regenten og beskikker Formynderskabet: § 14. Er der ingen Thronfølger, udvæsger den forenede Rigsdag en Konge og fastsætter den fremtidige Arvefølge.

(Fortsættes.)

Subscription på denne Tidende modtages i Kjøbenhavn hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno (Østergade Nr. 70), i Provindserne på

Trykt og forlagt af Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.

51

Andet Møde (Fortsat.)

§15. Kongens Civilliste bestemmes for hans Regjeringstid ved Lov. Derved fastsættes tillige, hvilke Slotte og andre Statseiendele skulle henhøre til Civillisten. Om Civillisten for den nuregjerende Konge vil en allerhøieste Bestemmelse blive meddelt Rigsforsamlingen. § 16. For Medlemmerne af det Kongelige Huus kan der bestemmes Apanager ved Lov. Apanagerne kunne ikke uden Rigsdagens Samtykke nydes udenfor Landet, medmindre alt bestående Contracter hjemle Sådant.