Møller, Poul Martin Uddrag fra Skrifter i Udvalg

Noget lignende er Forholdet med Novellen »En dansk Students Eventyr«, der sammen med Studentersangene er det første Udtryk for Studenterlivets Poesi i dansk Digtning. Ogsaa her er det græske Forbillede kendeligt, baade det plastiske og det psykologiske, Homers Figurer med de staaende Tilnavne (ligesom den krøllede Frits, den jyske Bertel) og Theophrasts Karakterer (Pedanten), men kun som den Støbeform, hvori Personerne er smeltet. Nutidslæseren fornemmer kun, at de lever, en af dem i den Grad, at han lugter, nemlig den theologiske Kandidat Jens Hansen; man maa tilbage til Holberg (Per Degn) eller frem til Karl Larsen (Hans Peter Egskov) for at finde hans Mage. I nærværende Bind er denne ufuldendte »Novelle«, der i IV Poul Møllers Levetid ikke havde nogen anden Titel, udgivet sammen med Forløberen og Forarbejdet dertil: Krøniken om Eyvind Skaldaspiller og en paabegyndt historisk Roman, uden Hensyn til at hverken Krøniken eller Romanen, som Forfatteren selv havde vraget, kunstnerisk set holder Maal med Novellen, som han heller ikke har skøttet om at udgive. Læseren sættes derved i Stand til at følge Menneskeskildringen i Fortællingens Form paa Sporet indenfor samme Forfatterskabs Grænser: fra det attende Aarhundredes »nordiske Fortælling«, Oehlenschlægers »Saga« (og Grundtvigs Oversættelse af Sakses Krønike) til Ingemanns fædrelandshistoriske Roman og Blichers jyske Novelle, som Poul Møller konkurrerer med, især i Kapitlet om Andejagten, og Andersens Eventyr (se Anm. t. S. 315). Ved at se en saadan Udvikling øver man sin Sans for kunstnerisk Stil, især hvis man læser Aktstykkerne i omvendt Orden.