Kollokvium II, [Latin] 095-0340

Kolbkvium 2 2q/3 37.

Der blev rejst indvendinger mod at anvende former af fiLgMlS som eksempler i kasusinventaret, da domus forekommer med former fra både 2= og 4. deklination s domi (gen.)* dornl (lok.)® Der kan af hensyn hertil ses bort fra dette eksempel. i ta. sic Det blev fremført, at i£& ©g j?jj. måtte registreres som adverbialis af henhv. is og ille.. tung, blev placeret som temporalis af ille. hvorved der fremkommer distinktion ml. adverbialis og temporalis. AMla,, enz gav anledning til overvejelse om ®n kasus 5kausalis0 . quia af qui s relativ eur af quis s interrogativ fil undersøgelse henstår desuden tum tam, qnom quam. Beslutning.Ablativen udgår af kasuskategorien, idet den - alt efter hvilket specialsystern det drejer sig om - falder sammen med andre kasus.

En almindelig undersøgelse af

I relation hertil blev fremført why, when, how i eng. som eksempel på problemet om at finde e.t kriterium for et paradigmes afgrænsning hvor den traditionelle grammatik opstiller normalsysterner efter vilkårlige stat!sliske metoder ved afgrænsningen af paradigmet«