Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 3-7: Komedier

SCEN. 7.

Leander. Polidorus.

LEANDER
Glæd dig, Leander, du din Jomfru har fornøyet,
Du Havnen naaet har, du Hiertet haver bøyet,
Skiønt med Besværlighed, du dog Magneten fandt,
Som Hiertet trækkede, Lucilia du vandt.
POLIDOR
Hold Stand, Leander!
LEANDER
Hvad?
POLIDOR
Glæd dig ey alt for hastig!
LEANDER
Hvo hindre tør min Fryd? hvo er saa overmastig?
POLIDOR
Det Polidorus tør.
LEANDER
Hvi saa?
POLIDOR
Du spør, hvi saa?
77Med slig Fripostighed du tør her for mig staae?
Betænk, du haver os Melampe jo berøvet,
Og Philocyne ved slig Rov saa høyt bedrøvet;
Jeg Polidor ey er, du ey Leander meer,
Du Hector est, i mig en fiendsk Achilles seer.
Betænk dig, det jo haardt mod Brodden er at stampe,
Du veedst min Tapperhed, tilbage giv Melampe.
LEANDER
Hold kun med Trusler op, jeg frygter ey din Magt,
Jeg større Heldt end dig i Graven haver lagt.
POLIDOR
Hvad Polidori Arm formaaer, du skal befinde,
Jeg beder dig, at du vil her i dig besinde.
Fortryd din Gierning og Melampe giv igien,
At jeg ey nødes skal at figte mod min Ven,
At Verden ikke mig i Fremtiid skal bebreyde,
Mod min Velgiører at jeg føret haver Feyde.
LEANDER
Du bryde, Polidor, rnaa Venskab; hvor det gaaer,
Saa vær forsikkred, at du ey Melampe faaer.
Af dette eene jeg dig, Polidor, berømmer,
At du tilstaaer din Synd, at du dig selv fordømmer;
Hvis ey Leanders Haand dig slaaer og fælder ned,
Da Himlens Dom, min Ret, din Utaknemlighed.
POLIDOR
Vil du Melampe da os ey tilbage give?
LEANDER
Ney, hos Lucilia Melampe skal forblive.
POLIDOR
kaster sin Handske. See der min Handske, som skal være Tegn til Krig.
LEANDER
Der har du min igien til samme Tegn for mig.