Ewald, Johannes FØRSTE OPTRIN

FØRSTE OPTRIN

LISETTE, AGNETE, SIDDENDE HVER I SIT HIØRNE, OG JØRGEN

JØRGEN
Ja - nu er min Person, og Burmans, kun tilbage -
Os giør de, som jeg troer, sig Skrupler ved at tage -
Endskiønt det mueligt er en blot Forglemmelse -
Thi Ænder selv og Høns er arresterede -
Fra Hosbond af - hihi - mit Hierte maatte bløde -
Ham tog Herr Jost - men Puff, den ublue Christne Jøde -
Han lugter paa en Miil Personer af Værdie -
Han trak min Bliss, hvem veed, i hvilket Slutterie! -
Ak! - tænkte du paa sligt i Morges? - Du fortærte
Dit Foer saa snildt, saa trygt, saa roelig i dit Hierte! -
Du...
AGNETE
Got! -
JØRGEN
Hvorledes? - Got? -
LISETTE
Det er den Frugt jeg har
Af al min Kiærlighed til den forgiorte Nar! -
JØRGEN
Madammens Kiærlighed i al Respect og Ære;
Men Nar var aldrig Bliss, og skal han ikke være! -
Han var saa klog som jeg - En Engel i Forstand -
LISETTE
Gaae Dosmer, med din Snak! - Jeg taler om min Mand -
JØRGEN
Ja saa -
AGNETE
(Hun springer op.) Gaae Jørgen! - spring! - Pedanten! - Bed ham komme! -
LISETTE
Hvad skal den Giæk! -
AGNETE
Nu got! - Det vil dog ærgre somme - 268
Ha den Troeløse skal... jaja... Du skal dog see,
Om... nu, hvi gaaer du ei? -
JØRGEN
Hvad? -
AGNETE
Om Meenedere -
JØRGEN
Hvorledes? -
AGNETE
Skynd dig dog! -
JØRGEN
Men Jomfrue! -
AGNETE
Om Uhyrer -
Hyæner -
JØRGEN
Mon hun da fortæller Eventyrer? -
AGNETE
Nu snart! -
JØRGEN
Hvorhen? -
AGNETE
Om - ha! - mit Hierte splittes ad! -
JØRGEN
O vee! -
AGNETE
Barbar, du er for nedrig til mit Had -
JØRGEN
Men Jomfrue! - med Forlov! - Det er dog Synd at skielde,
Et Christen Menneske, for pfy, med Tugt at melde! -
AGNETE
Men Jørgen siig mig da, hvorefter venter du? -
JØRGEN
Og veed jeg da, hvorhen? -
AGNETE
Det veedst du ei endnu? -
Nu vel! - den fierde Gang! - Gaae Jørgen! - hent Herr Skriver! -
JØRGEN
Men den Omstændighed fortaug hun i sin Iver - 269
Pedeller, Murmeldyr, Rabarber - faae den Skam,
Der strax forstaaer af sligt, at jegskal hente ham! -
AGNETE
Og nu? -
JØRGEN
Endskiønt jeg troer, hans Viser og hans Griller
Kan virke nok saa got, med Tugt, som andre Piller -
Thi...
AGNETE
Jørgen! -
JØRGEN
Om jeg skal tilstaae den hele Sag -
Nu veed hun den Kolik, jeg fandt forleden Dag -
AGNETE
Nu Himmel! -
JØRGEN
Kort og got, han -
AGNETE
Skal det vare længe? -
JØRGEN
Han havde givet mig en Bog i Drikkepenge -
AGNETE
Endnu? -
JØRGEN
Jeg læste den, og det var Skyld deri -
AGNETE
Skal det betyde Spot? - er det et Raserie? -
JØRGEN
Men Jomfrue, Bogen selv kan best oplyse Sagen -
AGNETE
Du vil -
JØRGEN
Jeg troer, hun skal fornemme det paa Smagen -
AGNETE
Du vil ei gaae? -
JØRGEN
Nu ja - jeg springer -
AGNETE
Hils fra mig! -
Og, om han har mig kiær, at han da skynder sig! -

(Jørgen gaaer til Døren, hvor han vender sig og bliver staaende.)

270
AGNETE
Leander skal dog see, om Grusomhed - om Smerte -
Om Nød - om Tab af alt fornedrer dette Hierte! -
Det - ja det eneste, vi raade for endnu! -
Uædle, det var dit -
LISETTE
Men hvem beskylder du? -
AGNETE
Ja dit - jeg gav dig det - Dog, du forsmaaer, som Gave,
Det, som du paa dit Vink, mig uadspurgt kan have -
Ha troer du, det var skabt til slavisk Eiendom?...
Dog - ak! - maaskee han ei bekymrer sig derom -
JØRGEN
Saa har Jeg - (som kommer noget bedre frem)
AGNETE
Hvad? - endnu? -
JØRGEN
Jeg har -
AGNETE
Hvad vil du sige? -
JØRGEN
Det er ei just - men dog - betragter man tillige -
AGNETE
Du raser aabenbar -
JØRGEN
De skulde troe maaskee,
At jeg, som Puff og fleer, var umedlidende -
AGNETE
Hvorhen med al den Snak? -
JØRGEN
Men før de skulde tænke,
At jeg...
AGNETE
Forklar dig! -
JØRGEN
Nei! - Langt heller vil jeg skiænke -
271
AGNETE
Hvad? - hvilket Jørgen? - tael! -
JØRGEN
(Han rekker Haanden frem, som en der skal tage imod Penge.) Jeg havde vel en Bøn...
AGNETE
Ha nu forstaaer jeg dig - ei sandt? - et halv Aars Løn? -
Her! - tak for god Credit! - saameget er tilbage -

(Hun vil give ham Penge, men han holder Hænderne paa Ryggen.)

JØRGEN
Nei giem det lidt de har! - O det var Synd at tage! -
AGNETE
Strax! -
JØRGEN
(Han græder.) Skaan for Himlens Skyld! - Det var ei meent saa slet! -
AGNETE
Kom! - Det tilhører dig -
JØRGEN
Men de behøve det -

(Han gaaer.)

AGNETE
Ha! - see dit Værk Tyran! - kom! - nyd dets første Prøver! -
Leander, det er mig, som du saa haardt bedrøver? -
Saa grusomt straffer du min rene Kierlighed? -
Dog!... mueligt det er den, som du vil skilles ved! -
Maaskee Foragt!... Ha nei! - Han mig? - Det kan ei være! -
Foragt! - nei det er meer, end jeg formaaer at bære! -
Ak! - thi jeg haaber dog, at han kun hader mig! -
Den, man foragter - giør man den ulykkelig? -
Stolt, som han er, og vred! - Ei sandt Mama, han hader? -
272
LISETTE
Du drømmer med dit Had! - beskyld din galne Fader! -
Han har opirret Jost -
AGNETE
Saa burde dog en Ven,
En, i hvis Magt det stod, formilde den igien! -
Jost kan ei see sin Søns Bekymring ubevæget -
Et Ord var nok - dog nei! - Et Ord var alt for meget! -
Og Forbøn? - turde jeg vel haabe den af ham,
Hvis Stolthed selv har søgt vort Uheld og vor Skam! -
Den Skriverske Contract fornærmede hans Ære! -
Hævn og Mistanke var hans ædle Drivefiære! -
Han selv tilstod dem før - Og derfor viser han
Min stakkels Fader nu, hvad Magt og Grumhed kan! -
Leander har kun Lyst at vinde mig med Trette! -
Han... hvem? - min Fader