Ewald, Johannes TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM (1770)

TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM
(1770)

TEXTEN

De Oprigtiges Sæd skal velsignes.

For Vielsen musiceres det første, og efter Vielsen det sidste
Vers af: I Jesu Navn osv.

Chor.

SÆD af Oprigtige!
Saa høstes Frugterne
Af fromme Fædres Dyd.
Knæl dobbelt saligt Par,
Velsigned af den Høie!
Men du, Algodhed, svar:
Vær kostbart i mit Øie,
Og evigt i din Fryd!

Recitativ.

Og længe skal din Afkom boe paa Jorden
Og høste Frugter af den Frommes Vandel!
Den sidste Slægt skal see din Sæd velsigned;
Thi soer ei Miskundheders Gud:
Jeg Herren, jeg vil giøre Miskundhed
Paa mange, paa uendelige Led
Mod dem, som elske mig og holde mine Bud!

Aria.

Flyer, Taarer, flyer den Frommes Øie,
Viig, Sorrig, for Algodheds Ven!
Hans Sæd er elsket af den Høie,
Og Almagt selv beskiermer den.
Men jeg vil prise den Algode,
Min Siæl beundre Herrens Vei!
Dyb er hans Pagt mod dem, som troede,
Hans Naade sees, men fattes ei.

Recitativ.

To glade Par, som rene Flammer,
Og Overlæg, og smilende Forældre, 5
Og Dyd, og Himlen selv, og Glædens Fader
Nu sammenknytter i et evigt Baand!
Lyksalige, som ved en sielden Gave
Seer dobbelt Fryd: sig selv, og dem, Naturen
Og spæd Fortrolighed har lært at elske,
Velsigned af den samme Haand!
Reen, stor og varig være eders Glæde,
Jevn, ret og lang den Vei, som I betræde,
From eders Siæl, og glad ved Gravens Bredde;
Og eders Fædres Gud, den evig Gode,
Skal styre eder med sin Viisdoms Aand!

Chor.

Sæd af Oprigtige!
Saa høstes Frugterne
Af fromme Fædres Dyd.
Knæl dobbelt saligt Par,
Velsigned af den Høie!
Men du, Algodhed, svar:
Vær kostbart i mit Øie,
Og evigt i din Fryd!

6