Ewald, Johannes Uddrag fra Johannes Ewalds samlede skrifter

TRÆKNUB

Jeg Vil kun Være kort - (Leander staaer fortrydelig op, og falder i dybe Tanker) - De see her en Chria Aphthoniana, som jeg har elaboreret, efter at jeg var her sidst - horæ opus est - Jeg har i den, efter det behørige Exordium og Captatio Beneuolentiæ, med Argumenter grundig demonstrert, med Exempler tydelig illustrert, og med authentique Vidnesbyrd overflødig confirmert, at enhver lærd Mand burde gifte sig; og deraf har jeg mascule concludert, som de selv seer, at jeg Magister Træknub bør gifte mig, & quidem, om det kan lade sig giøre, med den Gudinde, som jeg tilbeder her i Huset - Jeg har dediceret min Chrie til Jomfruen - Men da hun endnu skal være noget upasselig, og jeg følgelig ikke kan have den Lykke, at levere den selv, saa er det min ydmygste Begiæring, oro rogoqve, at de min Mecoenas vil levere den paa behørige Steder; og tillige recommendere min Person, saavel som min bekiendte Lærdom paa det beste - Et eris mihi magnus Apollo! - Dixi