Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SIETTE OPTRIN

LEANDER, ORGON, HENRIK OG DE FORRIGE

LEANDER
(løber til Leonore, og kaster sig paa Knæ for hende)

O min Leonore!

TRÆKNUB

Oho! -

LEANDER

O, jeg er en Uværdig! - Hr. Orgon har oplyst mig om min heele Forbrydelse - Jeg seer den med Skam - Her bliver jeg liggende, indtil de har tilgivet mig -

(imedens han taler, vil Argantes træde imellem dem, for at faae Leander til at staae op, men han tør ikke, hvilket giver et løyerligt Theater-Spil)

LEONORE
(rekker Leander Haanden han springer op og kysser den)

Ak! Leander, jeg havde tilgivet dem længe, førend de tænkte paa, at bede mig derom - deres - deres Overiilelser kan trykke - de kan qvæle - men de kan ikke forandre dette Hierte!

LEANDER

Ædle - fortreffelige - mageløse Hierte! -

(de tale sagte med hinanden, og derefter med Orgon)

TRÆKNUB

Det kunde jeg vel vide, at det ikke var for intet, at man forsmaaede min Chrie - Quos ego!

ARGANTES
(i det han nærmer sig dem)

Nu det bekiender jeg

370
HENRIK
(trækker Argantes stærkt bag i Klæderne, og bukker sig meget dybt for ham, da han vender sig om, for at see, hvad det er)

Deres ærbødigste Tienere, Hr. Argantes!

ARGANTES
(vreed)

Tienere igien!

HENRIK

Men jeg har noget vigtigt

ARGANTES

Saa sig snart!

HENRIK

Jord-Æbler, Hr. Argantes, saa store, som begge mine Næver - Rette Svine-Maver, og for 8 Skilling Skieppen - Er det ikke Røverkiøb?

ARGANTES

For 8 Skilling Skieppen siger han? - Hillemænd kiære, hvor kan man faae dem?

HENRIK

Det veed jeg sandelig ikke - Jeg tænkte kun, at det var got, om man kunde faae dem - Men dog skal jeg sige dem noget andet

ARGANTES

Lad mig i Roel - Men see kun engang til den dumdristige Karl! - (til Leonore) - Jeg kan saamen ikke nok forundre mig