Baggesen, Jens Uddrag fra Eventyr og Fortællinger. - 1889

I Anmærkningerne bagi - alle Noterne under Texten ere Digterens egne - har jeg, næstefter en Angivelse af de forskjellige Udgaver af hvert enkelt Digt, optaget alle de Oplusninger af forskjellig Art, som have forekommet mig *

1785 1791 1807 1811 1814 1816 1818 18191
Corsøer . . . " 17 1 " " 1 1 1 21
Corsør . . . " 1 4 1 " " " 1 7
Korsøer . . . 2 " 7 " 17 2 1 " 29
Korsøer . . . " " 1 " 1 4 " " 6
Korsør . . . " " 5 " " " " " 5
VI nødvendige til den fulde Forstaaelse; men desværre ligger Digterens Forfattervirksomhed vor Tid allerede fjern nok til, at det - hvad dog navnlig gjælder den endnu ikke trykte Fortsættelse - trods al anvendt Umage paa mangt et Sted, ialfald hidtil, ikke har været mig muligt at tilveiebringe den ønskelige Oplysning. Jeg har gjort mig til Regel, intetsteds at holde noget Spørgsmaal tilbage, som jeg saaledes har maattet lade henstaae ubesvaret, men tværtimod overalt i Anmærkningerne at henlede Opmærksomheden derpaa; des bedre, tør jeg haabe, ville Chancerne stille sig for at faae Lakunerne udfyldte ved velvillig Bistand fra kyndigere Læseres Side.