Rosenkrantz, Niels BREV TIL: Frederik Christian 2. FRA: Rosenkrantz, Niels (1812-04-12)

Rosenkranz til Hertugen af Aug.
Kjøbenhavn den 18 April 1812.

Kongen har befalet mig at sende Deres Durchlauchtighed Copie af den Rapport fra hans Minister i Paris, som jeg nylig har modtaget af Datum den 30 f. M. Deres Durchlauchtighed vil finde den hoslagt.

Hans Majestæt har til samme Tid paalagt mig at forfikkre Deres Durchlauchtighed, at han føler en sand Tilfredsstillelse over, at det af denne Rapport, som indeholder det franske Ministeriums Erklæring, er klart, at Gjenstanden for den Beskyldning, som Hans Kongelige Høihed Kronprindsen af Sverrig har givet Dem Underretning om, slet ikke er bekjendt s. 41for den franske Regjering, der behandler hele denne Sag som urimelig og blottet for al Grund.

Der smerter Kongen meget, at Deres Durchlauchtighed har havt Urolighed over denne Gjenstand, og han smigrer sig med, at De vil være ligesaa overbeviist om, som Hs. Majestæt er det, at man havde gjort bedre i ikke at lade Dem tilkomme en aldeles falsk Beretning, for hvilken man ikke har kunnet betegne nogen authentisk Kilde.

Idet jeg opfylder denne allerhøieste Befaling, priser jeg mig lykkelig over at have havt .