Karl 13. BREV TIL: Frederik Christian FRA: Karl 13. (1810-06-10)

R Carl XIII til Hertugen af Aug.
Slottet Haga, den 10 Juli 1810.

Min Herr Cousin. Jeg henvender mig idag til Deres Durchlauchtighed med al den Tillid, som baade Deres Character og de Baand, der forene Dem med den kjære Prinds, hvis Tab hele Sverrig og jeg isærdeleshed begræder, med saa megen Grund indgyde mig. Jeg tager altsaa ikke i Betænkning at aabne Dem mit Hjerte og mine hemmeligste Tanker. I den voldsomme Crisis, hvori mit Rige befinder sig med Hensyn til Thronfølgen, vender sig mit og mit Folks Blik mod Deres Durchlauchtighed som den eneste, der kan sikkre Sverrigs fremtidige Lykke. At være Broder til den nylig tabte Prinds, alene denne Omstændighed vil vinde Deres Durchlauchtighed mine Undersaatters Kjærlighed, som ville see i Deres Børn et Pant for Roligheden i den kommende Tid.

Dem altsaa, min kjære Cousin, har jeg efter moden Overveielse bestemt mig til at foreslaae for Rigsstænderne som min Thronfølger; men det er mig særdeles magtpaaliggende forud at modtage, saa hurtigt som muligt, Deres Durchlauchtigheds Forsikkring om, at De vil modtage Valget, naar det bliver gjort. Jeg smigrer mig med at troe, at De ikke vil nægte mig en saadan Forsikkring, nødvendig for min og mit ulykkelige Fædrenelands Lykke, og ene istand til at mildne de Sorger, s. 19som ikke skulle og ikke nogensinde bør udslettes af mit Hjerte. Jeg troer at burde tilføie, at jeg har i denne Henseende erkyndiget mig om Hs. Maj. de Franskes Keiser, Kongen af Italiens Mening, og at denne Souverain, ligesaa mægtig som høimodig, ifølge det oprigtige Venskab, han nærer for mig, og den Interesse, han tager i Sverrigs Vel, har aldeles samstemmet med mig i et Valg, som paa een Gang baade min personlige Tilbøielighed og mit Riges høie Interesse fordrer. Deres Durchlauchtighed ville nu i Deres Viisdom veie alle disse Grunde; De ville bestemme Dem derfor, som jeg smigrer mig med at haabe, og Resten vil gaae, — jeg tvivler ikke derom, efter vore Ønsker. Oberstlieutenant Holst vil have den Ære at bringe Deres Durchlauchtighed dette Brev. Valget, som jeg har gjort af hans Person, kunde maaskee gjenopvække saarende Erindringer i Deres Durchlauchtigheds følsomme Hjerte, men det bør til samme Tid vise Dem al den Oprigtighed , som jeg bruger i min Adfærd. Det staaer mig kun tilbage, at gjentage for Dem, min kjære Cousin, den Utaalmodighed, hvormed jeg vil vente Deres Svar og et tilfredsstillende Svar, ligesom det ømme Venskab og den udmærkede Høiagtelse, hvormed jeg er .