Boisen, Peter Outzen BREV TIL: Grundtvig, Svend Hersleb FRA: Boisen, Peter Outzen (1850-11-14)

Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend.
Kbh. d. 14de Novb. 1850

Kjære Svend!

Du ender Dit sidste Brev af 5te med Ønske om at faae Mælding om Forlovelser o. s. v. Det skal jeg efterkomme og mælder Dig en saadan iaften : Han har gjort det af i en Fart — forlovet sig og skal holde Bryllup i samme Uge: Det er vor Ven Rørdam med høivelbaarne Frøken Jutta Carlsen. Han kom herind i Mandag-Aftes og klarede Tingen strax samme Aften (Poster og Vedetter var nok allerede sat ud iforveien, saa Forpostfægtningen havde nok tildels klaret Sagen, før Hovedslaget stod) Jeg har ikke havt den Ære at see ham endnu. Din Fader er godt fornøiet — han skal vie dem — saavidt s. 488jeg veed. — Hans Søster Bolette har alt overleveret Nøglerne til den nye Frue; hun vil nok boe her. Jeg havde idag Besøg af Capt. Falkenskjold, som glædede mig meget. Meta var desværre ikke hjemme ; han humper nu saa smaat af med 2 Kjæppe. Før til Nyaar tør han ikke drage over til Hæren og venter da, at Hæren inden den Tid skal komme til ham. Naar Østrigerne rykke ind i Holsten, skal nemlig de 2/3 Deel af Hæren permitteres, saa havde han hørt. Han var kjed af at skulle til 2d F. J. C. og vilde see at komme ind i 10de Bat., hvor han traf gode Venner og hvor han kan vente at blive første Captain. Han fortalte en god Historie om en Overløber, som udgav sig for en østerrigsk Officer han har været her 1 Maaned under Politiets Opsyn, der maatte forstrække ham med Penge, da han angav, at han ventede med Posten en Vexel paa 5000. Den udeblev imidlertid, og han fik isinde at forskaffe sig den paa anden Maade, idet han sidste Nat gik ind til en Grosserer Fyrst fra Sverrig, som logerede paa samme Hotel som han og havde netop indkrævet endeel Penge — gik ind til hans Seng med en draget Dolk og bibragte ham flere Saar, indtil det lykkedes Fyrst efter en fortvivlet Modstand at vriste ham Dolken af Haanden. Fyrst foer derpaa nøgen og blodig ud paa Gangen og raabte Gevalt, og Fyren blev da greben og sidder nu paa Politiekammeret ! — Meta var som sagt ikke hjemme — hun har nemlig i nogle Dage og Nætter været henne hos sin Moder, som desværre ikke er rask, hun har nu ligget en 6 Dage, efterat have skrantet længere — hun har Smerter i Siden og Maven — Fenger angiver det for en Forkjølelse, der slet ikke har noget Betænkeligt ved sig — hun har idag faaet et Gudshaands Plaster paa Ryggen — og med Guds Hjælp vil det snart være godt igjen! — Jeg skal skrive Eder til derom igjen om nogle Dage.

I Mandags (Mortensdag) var Meta og jeg til et muntert Middagsgilde hos Hammerichs, hvor de sædvanlige Gjæster var. Jeg skal bringe Dig Hilsener fra Hammerich med Lykønskning og fra Voersaae og Fru Hall. —

Meta kjørte jeg hjem Kl. 8, hvorpaa jeg skulde i et stort Studentergilde for Algreen (der nu beboer Høxbros Lejlighed paa Chrhavn) hvor vi sang og drak til Kl. 1. — Algreen havde gjennem Skolelærer Grønborg faaet fat i en god gammel Vise fra Vensyssel med en deilig Tone, som han har ladet trykke, og vilde sende Dig — men for en Sikkerheds Skyld sender jeg Dig herved 1 Ex. — Mine 3 ældste Brødre, Anton, Lars og Carl er kommet herind, som jo giver en Deel Forstyrrelse. Men jeg tillader ikke at Meta forlader sin Moder s. 489af den Grund. — Dalgas’ var her hos os i Tirsdags (Meta kom da hjem til Middag) Susette var ikke rask.

Din Fremstilling af en muelig Vaabenstilstand stemmer (mærkeligt nok) næsten ganske med Din Faders Mening, hvorom han udtrykte sig i et No af Danskeren. Kun vil han nu have, at vi skal underhandle med Kieler-Forsamlingen ! — Vil I saa have nogle Visebøger, spørger jeg anden Gang om, og saa ei tiere! —

Din hengivne Svoger P. Boisen

Det ser muntert ud i Tydskland! —

Den nye Udg. af Visebogen 1) blev heelt hæderligt omtalt ved Bordet af Hammerich og Prof. Fenger, som natyrligviis frydede Samleren.