Heiberg, Johan Ludvig BREV TIL: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine FRA: Heiberg, Johan Ludvig (1812-11-20)

Stockholmd. 20de Novbr. 1812.

Kjære Moder!

I Gaar fik jeg Dit Brev, hvori Du fortæller mig om Din Fødselsdag. For Dine mange Taksigelser og Artigheder takker jeg Dig; paa Dine tilføiede Formaninger svarer jeg blot, at jeg i Morgen tidlig reiser til Valloxsæby i Selskab med Paykull selv, som er her i Staden. Gyllembourgs Breve ere alle afleverede, undtagen til de Personer, som ikke ere i Stockholm. Brevet til Din Fødselsdag og Ørenringene sendte jeg ikke til Gyllembourg men til Weyse, af den naturlige Grund, at jeg vilde, Du skulde blive overrasket deraf, og ikke vide, fra hvem Brevet var, førend Du havde aabnet det, hvilket reent vilde forfeiles om G. skulde have leveret dig dem. Desuden frygtede jeg for at G. skulde aabne sit Brev i din Nærværelse; og Du derved skulde faae det indlagte at see. Ja jeg var ikke engang sikker paa om han ikke læste sit Brev op for Dig uden at see i Forveien hvad der stod deri. Derimod vidste jeg. at Weyse var mere forsigtig. Imidlertid om Du vil eftersee et af mine Breve til G. — som fulgte med samme eller foregaaende Post, saa vil Du finde, at der i Slutningen staae nogle Ord, som jeg siden omhyggelig har udslettet. Dette er ikke meer eller mindre end følgende Ord eller nogle lignende: „Vær saa god at levere min Moder paa hendes Fødselsdag indlagte Brev“. Du seer saaledes at min første s. 102Hensigt var at lade ham levere Dig Brevet, men da i det samme ovenstaaende Tanke faldt mig ind, saa gjorde jeg det om og lagde dem i Brevet til Weyse. Det skeede hverken for at gjøre Weyse nogen Glæde eller Gyllembourg nogen Bedrøvelse.

Til min Fødselsdag kan jeg ikke love at være i Kbhavn, men nogle Dage før Juul skal jeg være der efter mit givne Løvte. Jeg har Haab om at faae et godt Reiseselskab, nemlig Prof. Schütz og hans Kone (forrige Mad. Hendel) som agte sig til Kbhavn. I saa Fald kommer Reisen til at gaae over Götheborg. Grev Baudissin har givet mig Anslag derpaa. Naar jeg seer ham i Aften paa Comedien, skal jeg bede ham om et Recommendationsbrev til hende, som jeg kan tage med mig i Morgen til Upsala, hvor hun nu befinder sig. Jeg veed, at de have gode Reisevogne, og Molbechs mange Fata have gjort mig bange for de sædvanlige Kjærrer. Da jeg ikke skal reise aliene, og det følgelig for en Deel kommer til at dependere af min Compagnon, naar jeg skal komme til Kbhavn, saa kan jeg ikke bestemme det i Forveien, kan altsaa heller ikke love at være i Kbhavn til min Fødselsdag, men derimod skal jeg vist være der inden Julen, thi det skal blive en Conditio, sine qua non jeg reiser. Fra Valloxsæby skal jeg skrive et længere og, som jeg haaber, interessantere Brev. I Dag nødes jeg til at slutte, thi jeg skal ud i Aften til Krigs-raad Lunderbergs, og i Forveien paa Comedie, og see Azemia. I Gaar saae jeg paa det dramatiske Theater Pagen. Det er et meget net Stykke, og det blev ganske fortræffelig exeqveret. Jeg har aldrig seet noget Stykke blive spillet saa godt som dette. Det var en sand Nydelse at see det. Lev vel. Mere med næste Post.

Din Ludvig.