Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig FRA: Gyllembourg (Ehrensvärd), Carl Frederik (1812-10-13)

Kjøbenhavnd. 13de Oct. 1812.

Om du emottager detta Bref af den, til hvilken det sendes, saa har alt vores Frygt og inquietude Gud ske lov blivit uden all Følge og da blive vi, naar vi faae det at vide, lige saa glade og fornøjede, som vi nu ere urolige. Imorgen vente vi at faae Brev fra Dig fra Jönkjöping. Gud lade saa ske! Derved blive vi da meget tranquiliserede, thi siden ophører s. 34jo Eders Nattrejsen? — Jeg har saare vanskeligt at kunne trøste Din Moder og at holde henne ved nogerledes godt humeur. Hon fordærver sine Øjne aldeles med den Græden. Med et Ord vores Hus har blivit ganske melancoliskt siden Du rejste. Bliver ikke bedre, forinden vi faae den glædelige Efterretning, at Du lykkeligt og vel kommet til Stockholm. Du gjør Synd om Du forsummer at skrive til os. I det mindste vente vi at Du hver Uge skriver til nogen af vores Cercle. Men at skrifve til mig, derifra dispenserer jeg Dig, kuns Du skriver til Din Moder. Kuns jeg faaer at vide, at det gaaer Dig godt, saa er jeg fornøjet, og indseer, at Du ikke har for megen Tid at give til Skrivbordet. Moder maae gaae først, thi hon er en Moder, som faa Mødren ere. Dernæst kommer Wejse, thi det skulde gjøre ham melanco-lisk, om han troedde sig være negligered af Dig. Naar Du ikke har noget Specielt* at sige mig, saa anseer jeg mine Breve besvarede i dem, Du skriver til Din Moder.

Nu har Du vel faaet alle de Brev vi skrivet. — den 2den Expedierade jeg Dine Brev under Taubes Couvert til Helsingborg, deri var to breve fra Wulff til Grosseren i Stockholm, d. 6te Expedierede jeg under Sundbecks paa Stockholm og under Taubes paa Nykjöping. d. 9de under Fred. Gyllen-borgs paa Stockholm. — , Dette faaer Du under Anne Charlottes og aparte et fra Wejse under Paykulls. Glem ikke at be Sundbeck føra paa Din Regning postporto for alle de Brev, jeg skriver denne Tiid til ham. Jeg har bedet ham gjøre det, men Du ogsaa gjøre det selv, og naar Du liqviderer med honom ikke glemme at han bliver remboursered.

Brummer ber Dig kjøbe til ham et Exemplar af Svenske Selskabs Sange. Gjør alt hvad Du kan, uden at være groft uhøflig, at Du ikke faar nogen særdeles Omgang med Molbeck. Naar vi sees, skal jeg sige Dig mine Grunde, som ere meget gode. Tale aldrig med ham om det Almindelige, husk paa det, hværken til Gode eller Onde, hverken om Sverig eller Danmark. Indlad Dig paa ingen Maade med ham, om hvad Du skulde kunne høre i de Cerder, Du kommer, og før ham til ingen af dine Bekjendte. Jo meere Du skulde finne, at han er nysgjerig eller vil spøre Dig ud, desto meere tillbage-holdnere bliver Du. Med et ord gjør saa, at han aldrig hverken s. 35kan skrive eller sige: det eller det har Ludvig sagt mig. Jeg har faaet nogle Efterretninger, som gjør, at denne Forsigtighed er højst nødvendig. Du haver ikke med det Almindelige det mindste at gjøre. Du rejser for at moore Dig og for at fra den Litteraire Verlden samle Honing om end i forme af Insecten, samt i det heele at danne Dig for det selskablige Liv. Naturligtvis kommer Du at høra och se mycket, som oplyser Dig om Allmänna Affairers Gang uti en Constitutionel Stat, om något deraf interesserar Dig, saa sög Oplysninger derom af de Ældre, for Din egen Instruction skuld, men gjør alt detta ikke til, hvad man kalder Conversations Ævne, og bring aldrig nogen saadan Nyhed, Du hør paa et Sted, omkring til et Andet. Hvad Du hører, begraver Du hos Dig, hvarken taler eller skriver derom. Ligesaa med Dine ejne Reflexioner derover. Hører Du noget som ikke behager Dit Danske Øre, saa lad, som om Du ej hører det. Du er ikke rejst til Sverige for at forsvare Dit Lands Politik. Skulde man være indiscret, indelicat nog at nedrive eller persiflere den i Din Nærværelse, saa vær, som om Du vore Døf. I Lande, hvor Partier existera, hører man mange Disputer, men en Udlænning bør altid klog at han ikke indlader sig udi slige Disputer, og at han ikke gjør gemensam Sag med noget deri. Bliven altid neutrale. Du har det smukke Kjøn og Vettenskaberne at occupere Dig med samt meget at se. Dette kan og bør være Dig nok. — Og nu Punktum med mine politiske Formaninger. — Når Du får detta, har Du väl gjort Utkast, hvorledes Du vil Anvende Din Tid i Sverige, hvorlænge Du tænker blifve paa Valox Sæbye, i Up-sala og i Stockholm. Lad oss vide denne Plan, paa det vi maa vite, hvorledes vi bør Adressere vores Bref.

Nu træffer Du vel Jacobson snart, hils ham da 1000 Gange fra Din Mor og mig.

Naar Du er paa Landet, saa tag litet Korn af de Sorten, der findes og annotere nøjagtig de Navne, under hvilke de dyrkes, ligeledes begær at faae fra Botaniske Haven i Upsala alle de Cerealier, der dyrkes. Vær tillige god, min Ven, og husk Paykull paa at skaffe en Åkerbærs Plante til Hollbøll, som Du kunde tage med Dig, naar Du rejser hertil.

Dine herværende Venner maa vel, længes efter Dig og s. 36hilse. Fuglene ligesaa. Nu have vi varmt, 12 â 13° R. i det frie till og med Nætterne; men bestandig Taage og smaaet Regn. Endnu have vi ikke begynt at lægge i Kakkelovnene, undtagende i Daglig Stuen. Jeg arbejder endnu ved aabent Vindue. Ser Du noget, jeg kunde benytte til Julklappen, saa lad mig det vide samt Prisen. Naar jeg troer, Du kan være tilbage til Stockholm fra Upsala, skal jeg sende Dig fleere Recommendations Breve. Lef vel, vær forsigtig og tænk paa os. Hils alle som komme ihog Din tilgifne Ven

Gyllembourg.

Anmäl min vördnad för Fru Paykull och hälsa det hela hus från Din Mor och mig. Glöm ej at specielt hälsa Gustafva. Skriv os utförligt, hvorledes Du finner alt, Ting og Personer. Ja alt undtagende Politik.