Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. II kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Forkortelser i variantapparatet

Faste forkortelser for udgaver består af en stærkt forkortet titel plus to tal, det første angivende hæftets eller bindets løbenummer blandt andre hæfter med samme titelforkortelse, det andet bestående af årstallets to sidste cifre; oplagsbetegnelse anføres ikke direkte.

NE 1-44, NE 2-44, NE 3-45, NE 4-47, NE 5-48 H.C.Andersen: Nye Eventyr. 3+2 hæfter, optrykt nedenfor.
NE 1-442, NE 1-47 samme. 2. og 3. oplag at 1. hæfte.
EP-50 H. C. Andersen's Eventyr. Kbh. 18[49]-50. Delvis optrykt s. 161 ff.
EP-54 samme. 2. Oplag. Kbh. 1854.
H 1-52, H 2-53 H.C.Andersen: Historier, [1]-2. Samling. Kbh. 1852-53. Optrykt s. 215 ff.
HP 55 H. C. Andersen's Historier. Kbh. 1855. Delvis optrykt s. 275 ff.
SS 18-55 Samlede Skrifter af H. C. Andersen. Attende Bind. Kbh. 1855.
SS 19-55, SS 20-55 samme. Nittende Bind. Tyvende Bind. Kbh. 1855.
Eventyrenes rækkefølge i EP og SS 19/20 er identisk, men helt afvigende fra den kronologiske orden, der genindføres i flg. udgave:
EHP 1-62 H. C. Andersens Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Første Bind. Kbh. 1862.
EHP 2-63 samme. Andet bind. Kbh. 1863.
SS 2 fællesbetegnelse for eventyrbindene 13-14-15 i H. C. Andersens
Samlede Skrifter. Anden Udgave. Kbh. 1879-80.
Bibl. Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske
Værker 1822-75. Kbh. 1942. Der citeres løbenummer.
Brix H. C. Andersens Eventyr. Ny, kritisk Udgave med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen. 1.-5. Bind. Kbh. 1919. Jf. I s. 16.
Collin Den Collinske Manuskriptsamling. Findes på Kgl. Bibl. ligesom andre citerede ms.-samlinger, hvis ikke andet bemærkes.

Variable forkortelser, trykt med halvfedt i apparatet og forklaret ved hvert eventyrs begyndelse.

m, k, r, etc. Manuskript. Foreligger kun eet ms., betegnes det m; koncept og renskrift kan betegnes k og r etc. Se iøvrigt Lauritz Nielsen: Katalog over danske og norske Digteres Originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek Kbh. 1943.
O Originaltryk før første tryk i bogform.
A Første tryk i bogform, nærv. udgaves faste textgrundlag.
B, C, D Successive optryk i nye udgaver. I bind II er B = EP 50 eller HP 55, C = SS 19/20, D = EHP 1/2.
A2 etc. Oplag af ovennævnte udgaver.