Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. II kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Nye Eventyr.
Første Bind. 1844-45.

12

Efter udsendelsen af de tre første NE-hæfter, vistnok indhæftet i præliminærarket til NE 3-45 (således ihvertfald i et til H. Zeise dediceret exemplar, Laage-Petersens samling nr. 872), publiceredes flg. titelark: [I] Nye Eventyr af H. C. Andersen. Første Bind. Kjøbenhavn. Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1845. [II] blank. [III] Indhold til de tre samlinger med trykfejl 3 for 1 udfor Grantræet og med tilføjelsen: Alle disse Eventyr ere egen Opfindelse. [IV] blank.

Bogomslaget af NE 3-45 oplyser: De tidligere af samme Forfatter udkomne Eventyr ere: Første Bind [etc., alle titler fra EB]. Særskilt trykte findes følgende Eventyr: Lykkens Kalosker. (Tre Digtninger.) Den onde Fyrste. (Salonen.) Hyldemoer (Gæa.).

Omslagene til NE, i det omfang de er udgiveren bekendt, gentager titelbladenes ordlyd med ændret sats og forskellige rammer; dog udelades de to eventyrtitler på NE 2-45.