Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FRIHED

Det trykte Oplag af Afhandlingen blev beslaglagt af Politiet og udkom først i Aaret 1866 med følgende ny Titelblad:
Om Religions-Frihed.
(Tredie og sidste Stykke).
Af
N. F. S. Grundtvig.
Slutningen af en Afhandling i Theologisk
Maanedsskrift, 8de Bind.
Kj øbenha vn.
Trykt 1827.
Undertrykt samme Aar.
Løsladt 1866.