Baggesen, Jens Eventyr og Fortællinger. - 1889

D en første Gang Baggesen fremtraadte med en Samling af poetiske Fortællinger, var i Aaret 1785, da han - der dengang allerede, ikke 21 Aar gammel, havde henledet Opmærksomheden paa sig ved adskillige Digte deels i Aargangene 1783-85 af de af Pram og Rahbek hos Iversen i Odense udgivne Nytaarsgaver, deels i den 1ste Aargang 1785 af de af Riber redigerede saakaldte schultziste Poesisamlinger - efter forudgaaet Subskriptionsindbydelse udgav et Bind "Comiske Fortællinger'', indbefattende de i nærværende Bind S. 9-113 optagne tre Fortællinger samt et ikke senere af ham optrykt Fragment "Deucalion og Pyrrha." Subskriptionsindbydelsen - der af Molbech ("Hist.-biogr. Samlinger", 1851, S. 276) charakteriseres med de Ord, at den "paa den Tid ikke kunde forfeile en vis overraskende Virkning og viste allerede i de saa Linier Anlæg til en dansk Prosa, der kunde bebude Labyrinthens Forfatter" - blev indrykket i Seidelins Odense Adresse-Contoirs Efterretninger 1784 Nr. 74 for 10de Septbr. (samt i et Par senere Nrr.) og forskaffede den unge Digter ikke mindre end 1175 Subskribenter (1334 Exmplarer). Den lød saaledes*):

Subskriptiøns-Plan.
Uagtet mit Fædreneland ikke har Mangel paa endog Mesterstykker i den fortællende Poesie, har jeg dog vovet, at ønske nogle Prøvestykker, som jeg har udarbeidet under Navn af komiske Fortællinger , trykte, for ved disse at giøre min Opvartning for Publikum. Jeg ærer dette, og elsker mig selv for høit, til at ville bebyrde mine Læsere med noget, som jeg ikke havde Haab om, at det, om ikke ganske, saa dog for en Deel kunde behage dem; og for at opnaae dette mit ivrigste Ønske, har jeg anvendt al Flid og alle de Evner, Naturen har givet mig. Ved Hielp af 12 Ark Skrivpapir ville de udgiøre *296 en ganske velskabt lille Bog i maadelig Octav, som naar den bliver indbunden derefter, kan blive saa kiøn som nogen. Prisen bliver for Subskribenterne 3 Mk., som jeg haaber, man vil finde billig. En Maaned efterat jeg har samlet et klækkeligt Antal Subskribentere, skal den være trykt.

Det er vanskeligt for saa ung og ubekiendt en Forfatter, som mig, at kunde fremføre noget til Forvar for en Subskriptions Plan. Saa meget er vist, at den, som vil sette sit Navn under denne, vover uendelig mindre end jeg, da han kun kan tabe 3 Mark, og neppe det, saasom Papiret dog kan bruges til et eller andet, da jeg derimod ved Bogen for evig kan tabe hans Agtelse. For Subskribenten har det virkelig endog sin sande Nytte, om han vover denne Udgivt; thi bliver Bogen saa lykkelig, at den behager ham, har han ikke spildt sine Penge; men skulde det modsatte finde Sted: kiere Læser! hvem vilde da ikke med Glæde give otte og fyrgetive Skilling, for at lære, en anden Gang at tage sig i Agt for mig?

J. Baggesen .