Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Thi forbiuder vi vore Fogder, Embedsmænd oc alle andre, bemeldte H. Christen Andersøn Arøboe her imod paa forbemelte Bog at lade trycke eftersom forskrefvet staar, at hindre, eller i nogen maader Forfang at giøre, under vor Hyldest oc Naade. Gifvet paa vort Slot Nykiøbing i Falster den 27. Maji Anno 1661.