Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

STormæctigste Konning, allernaadigste Herre, den hellig Prophete oc Gudfryctige Konning David, en Mand efter Guds Hierte, maa billigen siunge oc sige i sin LXV. Psalme saaledis: HErre du besøgte Jorden oc giorde den ynskelig, du giorde den megit riig. Thi sandelige det er icke uden stor Forundring at betænke, med hvad rig Forraad den almæctige Skabere Jorden velsignet oc forsiunet hafver, i det hand hafver saasom besaad oc bestrød den med utallige oc uskatterlige Liggendefæ af allehaande Diur, Fugle, Fiske, Træer, Urter, Korn, Vin, Most, Olie oc andre mangfoldige slags Fructer oc Grøde, som Mennisken baade til Nødtørft oc Ofverflødighed, ja saa vel til Lyst som til Fornødenhed dagligen nyder. Men det end besynderlig al Forundring ofvergaaer, at foruden den store Guds Rigdoms mengde, som os daglig for Øyen svæber, der endda i Jordens Gruber, Klyfter oc Afgrunder ligger forborgen de dyrebare Metaller, som i Jordens Aarer saaledis virckis oc forarbedis, at de bære vidne om Guds u-endelig Almæctighed, samt stoppe oc undsette dette Lifvis mangfoldige Trang oc Mangel.