Arrebo, Anders Uddrag fra Hexaëmeron

Nu til Beslutning beder jeg, at om noget her enten i Stiil eller Riim siunis dennem, som af ret Skalder-art oc Øfvelse herofver ville Criticere, U-ret oc forseet, det i beste Meening maatte optagis, eftersom min S. Fader dette Verk vel ellers med større fliid hafde udarbeided, dersom Gud icke hannem ved den timelige Død saa snart hafde bortkaldet, oc jeg dog alligevel nu den S. Mands Skaldre-verk fra hans første Udkastning maae føre til Liuset.