Borgia, Stefano BREV TIL: Wad, Gregers FRA: Borgia, Stefano (1795-06-10)

Roma. 10. Juni 1795.

Min meget kære Hr. WAD.

I lang Tid har jeg ikke hørt fra Dem, skønt jeg tænker paa Dem, og det vil De se af Afhandlingen om Lincurio'et, som jeg sender til Hr. Hoppe, hos hvem De strax kan faa den. Jeg haaber, at De vil have Glæde af den.

Hr. Engelbreth skrev til mig, at han snart skulde rejse til Venezia, hvor jeg smigrer mig med snart af træffe ham, og han vil overbringe Dem nogle Exemplarer af de ægyptiske Forsteninger, som venter paa at blive beskrevne af Dem, saaledes som jeg bad Dem om i de Breve, jeg gav til Hr. Engelbreth. Ogsaa over Hamburg har jeg sendt Dem en Pakke med de omtalte ægyptiske Forsteninger. Meget ligger det mig paa Hjærte at udbrede Deres Ry og Anseelse blandt Folk; og vore litterære Blade vil give Dem Beviser paa det, og desuden ved jeg, at i Jena og i Zürich har man talt om disse Forsteninger, idet jeg har fundet Udveje til at sende dem dertil, og det gør ogsaa Göttinger-Bladet, og De vil have set det nu. Men jeg sukker efter et Brev fra Dem, og jeg er ked af at have maattet undvære det fra Januar til nu, skønt Deres Brev var dateret d. 31. Januar. Efter dette har jeg skrevet til Dem flere Gange, men intet Svar ser jeg komme, derfor, tag Dem sammen og skriv mig et Brev, jeg længes meget efter det og ønsker det inderligt. Hils den elskværdige Hr. Ramus, Deres Contubernal, og alle Vennerne venligt og jeg forbliver Deres

Card. BORGIA.