Kaas-Lehn, Otto Ditlev BREV TIL: Wad, Gregers FRA: Kaas-Lehn, Otto Ditlev (1797-08-29)

6.

OTTO DITLEV KAAS-LEHN

var født 1772, studerede Jura i København, og Bjergvidenskaber i Freyberg og Leipzig. Blev 1802 Kommiteret for Bjergværksager. Skrev om Brunkul i Bibl. for Physik. Død 1811. Hans Hustru eiede Baroniet Guldborg Land paa Lolland.

I.

Høystærede Hr. Professor

Deres Brev af 12 d. M. har fornøyet mig saameget at jeg havde vist ikke ladet nogen Postdag gaae forbi inden jeg havde takket Dem for samme og for det meget meget Venskab, De yttrer deri for mig og som jeg setter saamegen Priis paa dersom de Kommissioners Natur, som De beærede mig med havde ikke negtet mig den Fornøyelse at svare Dem saa snart som jeg havde i Sinde.

Strax da jeg havde modtaget Deres Brev opstod det Ønske hos mig at det maatte lykkes mig at besørge med den mueligste Nøyagtighed og Hurtighed de Sager, som De bad mig at sende Dem for at jeg kunde give Dem et Beviis paa at det har ikke feylet mig paa den bedste Villie til at indrette alt saaledes som De ønskede det. De slutter altsaa let hvor ubehageligt det var mig at erfare at dette kunde ikke skee saa hurtig som De har giort Regning paa. Loescher er vel en flittig Arbeyder men hans Omstændigheder ere dog ikke af den Beskaffenhed at han vover at begynde noget vigtigt Arbeyde uden at det er bestilt hos ham; han kan ikke taale at lidet det Tab, som det vilde være for ham om han anvendte megen Tid og Penge paa Sager, som han kunde ikke siden afsette. Da altsaa Loescher har ikke nogen Samling af Modeller som hører til s. 64Biergbygningen som er færdig saa har jeg ikke kundet giøre andet end formaae ham til at forfærdige omtalte Samling saasnart det er ham mueligt og dog er han ikke i Stand til at fuldende dette Arbeyde førend om 8 Uger. Aarsagen hvorfor dette kan ikke skee hurtiger er at disse Modeller blive giorte af Pap og tørres altsaa langsom om Efteraaret. Denne Samling, han har nu i Arbeyde, kommer til at bestaae af 28 (han veed ikke at forøge den med flere) og blandt disse er en Model, som skal have til Hensigt at oplyse Gang-Theorien.

Diamantens Krystallisationer ere heller ikke ferdige men disse saavel som Overgangs Modellerne skal følge med Biergbygnings Modellerne; tillige følger derhos hans Beskrivelse over alle disse Ting.

Da Loescher har ofte sendt slige Sager bort saa paatager han sig at indpakke alt saaledes at det ikke lider Skade paa Reysen, i øvrigt tvivler jeg ikke paa at De jo bliver tilfreds med hans Arbeyde naar De kun ikke synes at det gaaer for langsom, jeg skal imidlertid skynde paa ham saa meget som mueligt.

Hos Mechanicus Stutter har jeg bestilt Nicholsons hydrostatiske Vægt, den bliver i alle Henseender saaledes som De ønsker det, men Stutter har uheldigviis saameget Arbeyde i denne Tid at han kan ikke skaffe den ferdig førend om 5 til 6 Uger.

Hvad de Fossilier angaaer, som De taler om i Deres Brev saa vidste jeg ikke at faae dem rigtigere nogensteds end hos Hoffmann, som er Inspector over Mineralie Oplaget i Freyberg, men ogsaa heri var jeg ikke heldig at udrette Deres Commisioner. Hoffmann kan kun forskaffe 4re af de Fossilier, som De ønsker at have, imidlertid haaber jeg at opdage andre Kilder, hvor jeg kan faae flere af de Mineralier, som De ønsker at have, og da skal de blive Dem tilsendt tillige med de øvrige Sager.

Jeg troer det er det rigtigste at jeg adresserer alt dette s. 65til Justitsraad Is el in i Kiel, som da besørger det sendt med Pakketbaaden til Kiøbenhavn.

Han var Danneskiolds Commissionair medens han studerede i Leipzig, jeg har ikke selv benyttet mig af ham paa denne Maade, siden jeg forlod Hamborg har jeg blot sendt Smaating hiem, og det har truffet sig saaledes at Reysende har taget dem med sig, men jeg skal skrive til Iselin og bede ham besørge Deres Sager sendte til Kiøbenhavn.

Endnu kan jeg ikke sige ganske bestemt hvad disse Ting koster og hvad de beløber dem omtrent til har Esmark formodentlig sagt Dem.

Da den hydrostatiske Vægt bliver af Sølv kommer den til at koste 18 eller 20 Rdl. og for Modellerne, som hører til Biergbygningen forlanger Loescher 65 Rdl, men jeg troer nok han lader sig nøje med 60 Rdl. Saasnart jeg har modtaget og betalt alle disse Sager skal jeg sende Dem Quitteringerne derfor; i øvrigt er jeg ganske enig med Dem at den bedste Maade at tilsende mig disse Penge er ved Ryberg, naar jeg har betalt dette og De bliver underrettet om hvormeget alt beløber sig til.

Intet kunde let have glædet mig mere end om jeg havde kundet sige Dem i dette Brev at Deres Kasser med det forlangte vare afsendte fra Freyberg, jeg har ikke været heldig heri men jeg haaber at De er overbeviist om at Skylden er ikke paa min Side.

Jeg beder Dem at beære mig fremdeles med Deres Commissioner maaskee er jeg ikke immer saa uheldig i at udrette dem som denne Gang.

Jeg opholder mig ikke ganske kort i Freyberg og siden besøger jeg adskillige Egne, som ere interessante for Deres Fag. Skulde jeg enten ved mit nærværende Ophold eller siden paa mine Reyser faae Leylighed til at være Dem til nogen Tieneste saa giør jeg det vist med den største Fornøyelse naar De underetter mig derom.

Werner, Hoffmann og Lampadius har paalagt s. 66mig at hilse Dem meget Esmark beder jeg at hilse, jeg har med forrige Post skrevet et Brev til ham og adresseret det til Dem.

Jeg er med megen Høyagtelse

Deres hengivne Ven

O D KAAS.

Freybergd. 29 August 1797.