Andersen, Mads BREV FRA: Andersen, Mads (1848-06-24)

Mads Andersen Iestrup til sine Forældre.
1ste Jægercorps. Thisted-Egnen.
Sommersted 24 Juni 1848.

Kjare Forældre!

…….. Om der kommer Svenske og Norske Tropper, saa jeg ikke sige Eder for vist, men jeg troer det ikke, før jeg seer det, for nu er det en Maaned siden de sagde de var i Fyen, og hvad Sagnet om Russerne angaaer, at der skulde staae 19000 Mand i Holsteen, det er lutter Løgn.

I spørger hvad et Felttog er. Det er underligt, I ikke vidste det, at naar en Armee drager ind i et Land enten for at forsvare det eller at indtage det, dene kaldes et Felttog; og nu er det jo anden Gang desværre, vi drager ind i Holsteen for at forsvare det og jage de Prøissiske Ørne ud af vort Land. Men det staaer nu i det Dunkle, hvad Udfaldet saa blive, men med Guds Hjælp gaaer det nok godt, thi vor Sag er retfærdig, og derfor saa vi med en god Samvittighed drage Fjenden syn-gende imøde, indtil han med sin Geværild sender os den første Salve, da gjælder det at være rolig, fornøiet og passe sin Post. Jeg erindrer den første Gang Kuglerne sang mig om Ørene, da var det ligesom en Skjælven betog mig, men dets. 50varede kun faae Minuter. Siden saa jeg med Sandhed sige, jeg agter ikke mere om Kuglernes Hvislen, end det var Sæbebobler, og det er vist og sandt, den der er bange falder først, for han taber sin Aandsnærværelse og glemmer sig selv og hvad han har at passe, til han ligger paa Stedet.

4

Nu vil jeg ønske Eder et glædeligt Levvel til vi sees igjen, og hils alle gode Venner og Søskende. Lev alle vel, det ønskes af mig —

Mads Andersen Jestrup.