Jensen, Christian P. BREV FRA: Jensen, Christian P. (1848-03-22)

Chr. P. Jensen Fasterlund til sin Familie.
1ste Jægercorps. Varde Egnen.
Kjøbenhavn 22 Marts 1848.

Høistelskede kjære Forældre og Sødskende!

I Dag den 22 har jeg været paa Sessionen, hvorpaa jeg, saasnart jeg havde meldt mig, blev tilsagt til at møde strax ved 1ste Iægercorps, som var uventet for mig saalange efter. Her hersker den største Uroligheb formedelst Holsteens Optøier, hvorved jeg og Alle og Enhver troer og Haader, at vi kommer til Holsteen. Her ere mange Forsamlinger i denne Anledning og Mangens Tanker ere, at det ikke kan jævnes uden Vaadenmagt. Men jeg maa sige, at jeg hverken sørger eller glæder mig derved; thi jeg veed, at har det været for vore Forfædre, kan det jo ogsaa være for os, og at enhver af os kan med Glæde opoffre sit Liv og Blod for Konge og Fædrelandet. Ogsaa vil jeg, og som jeg Haader Flere, bede Gud om at han vil hjælpe os at vinbe Seier, enten det bilægges i Mindelighed eller med Vaadenmagt; hvorfor jeg da selv er ved fvit Mob, vil bede Eder, kjære Forældre, Bedstefaber, Søskende, Slægtninger og Venner, at I førger ikke for mig, men værer ved fvit Mob og holde Eder lystige og raabe Hurra for Konge og Fædrenelandet og Hurra for de danske Soldater, thi saadan gjøre vi her, og hils Niels, hvis han ikke er reist, at han maa ikkes. 8være forknyt; thi danste Mand har Vaaden i Hænder, og naar Gud vil hjælpe os, saa har det ingen Nød, hvorpaa vi trygt os kan forlade. Hvorpaa jeg nu vil slutte min Skvivelse og sige Eder Adiø og mange Gange Tak for den Tid, der er forløden og for den Tid, I have førget for min Opbragelfe, og berpaa slutter jeg min Skvivelse med mange kjærlige Hilsener til Eder, kjære Forældre, Bebstefaber, Søskende, Slægtninger og alle gode Venner, og befaler Eder alle i Guds Varetægt og at han bestanbig vil være med os, saa kan Intet skade os; og herpaa vil jeg bybe Eber alle Abiø! Lev lykkelig og vel, det onskes af mig, Eders takskyldige og lydige Søn indtil min Død

Chr. P. Jensen Fasserlund.

Skreven i Hast.