Grundtvig, N. F. S. Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Haandbog

i

Nyaars-Tidens Historie

Under denne Titel vil tredie og sidste Deel af min “Haandbog i Verdens-Historien efter de bedste Kilder” som er under Trykken, ogsaa udkomme særskilt, og da det er gaaet i Langdrag med Værket, ønsker Forlæggeren naturligviis gierne at vide, hvormange af de ældre Subskribenter endnu leve og blive troe til Enden, ligesom han har den rimelige Formodning, at Endeel kan nære mere Deeltagelse for Nyaarstidens end for Middelalderens og Oldtidens Historie.

Hvad mig selv angaaer, da veed den Nordiske Læseverden nok, jeg er just ingen stor Beundrer af de sidste Aarhundreders Heltegierninger; men jeg tør forsikkre dem, at hverken miskiender jeg den nyere Histories mageløse Vigtighed for os, ikke heller har jeg anvendt mindre Flid paa at finde og benytte de bedste Kilder, end, jeg veed, alle Kyndige har sporet i de forrige Bind.

Egenlig bliver det Verdens-Historien fra 📌Konstantinopels Erobring, til 👤Napoleons Død, man vil finde beskrevet, men dog skal der hverken fattes det Tilbageblik eller den Udsigt, der hører til, saavidt mueligt, at afrunde Værket.

D. 8de Decbr. 1841.

N. F. S. Grundtvig

Det ovennævnte Værk vil udkomme paa Undertegnede Boghandlings Forlag i fire Hefter og Størrelsen vil blive som de forrige Bind imellem 40 og 50 Ark. Prisen bliver for Subskribenterne 8 ß. Arket paa Trykpapiir. De ny tiltrædende Subskribenter, som tillige ønsker at eie de to første 2Dele af Værket, som tilsammen koster 7 Rbd. 2 Mk., bedes om at vedføie deres Ønske paa Subskriptions-Planen. De som paatager sig Uleiligheden med at samle Subskribentere erholde paa 10 Exemplarer det 11te frit.

Wahlske Boghandling

📌Ulfeldsplads Nr. 118.

Subskribenternes Navne og Boepæl. Exemplarer.