Grundtvig, N. F. S. Kvædlinger eller Smaakvad

Oversigt over manuskripter og tryk

Manuskripter

Der er ikke bevaret noget komplet manuskript til værket, men følgende forarbejder og udkast findes i Ny kongelig Samling og Grundtvig-arkivet på Det Kongelige Bibliotek, København. Listen er ordnet efter værkets dele:

Signatur Type Indhold
Fasc. 387.71 Forarbejde Brudstykke af indholdsfortegnelsen til Kvædlinger.
Fasc. 386.35 Forarbejde “Til Biskop Balle den christlige Olding”, første strofes syv første vers.
Fasc. 386.36 Forarbejde “Paa Adam Oehlenschlägers Fødselsdag”, første strofe og første to vers af anden strofe. Placeret på versosiden af fasc. 386.35.
Fasc. 386.49 Udkast Brudstykke af et udkast til Nytaarsnats tillæg.
Fasc. 387.7 Udkast “Kammersvenden fra Morland”.
NkS 679.8o Renskrift “Karen Bjørns Minde”, renskrift af digtets første del til Karen Rothe, svarende til s. 393-405.
Fasc. 387.24.a Renskrift “Karen Bjørns Minde”, renskrift af hele digtet, med overskriften “Til Lise / Ved Karen Bjørns Minde. / 8de og 28de Septber 1813”.
Fasc. 387.24.b Udkast “Karen Bjørns Minde”, udkast til en ændret slutning.

Førstetrykket

Nummer i Bibliografien: 251.

Udgivelsen af Kvædlinger eller Smaakvad blev annonceret den 1. juli 1815 i Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger (Adresseavisen). Værket blev udgivet på Andreas Seidelins Forlag i København.

Prisen for et indbundet eksemplar var 4 rigsbankdaler og 3 mark, et hæftet eksemplar kostede 4 mark, og et eksemplar i løse ark 3 mark.

Oplagets størrelse kendes ikke.

Senere udgaver

Værket blev ikke genoptrykt i sin helhed. Syv af Kvædlingers digte var førstetryk; de resterende 43 havde optrådt tidligere i tidsskrifter og andre sammenhæng. For oplysninger om evt. genoptryk af disse se de respektive tekstredegørelser til førstetrykkene.

Af samlingens nye digte blev seks genoptrykt i forskellige sammenhænge i Grundtvigs levetid.

“Til Cathrine Marie Bang” blev genoptrykt i Grundtvig, N.F.S. (1869) Digte, udg. Svend Grundtvig, nr. 16, med titlen “Til min Moder”.

“Kammersvenden fra Morland” blev genoptrykt i følgende værker:

“Golgatha” blev genoptrykt uden titel i N.F.S. Grundtvig (1873) Sang-Værk 3, Psalmer og aandelige Sange, nr. 168.

“Historien” blev genoptrykt i P. Hjort (1840) Gamle og nye Psalmer, 2. udg., nr. 300; 3. udg., nr. 398.

“Karen Bjørns Minde” udkom i to særudgaver:

  • I 1815 med samme titel, men uden titelblad, år og trykkested, 20 sider i kvart, undertegnet N.F.S. Grundtvig.
  • I 1866 med titelblad, trykt hos S.L. Møller, 24 sider i kvart.

Ved en fejltagelse blev “Karen Bjørns Minde” desuden optaget i forkortet form som et digt af 👤Peter Fredrik Wulff i Poetiske Arbeider af Peter Fredrik Wulff. Udgivne efter hans Død, 1844, s. 67-76.

Et lille afsnit på otte vers begyndende “Bede: Gud din Engleskare” (1815, s. 399) er udtaget af “Karen Bjørns Minde” og gjort til en selvstændig salme. Første vers er dog ændret til “Søde Gud, din Engle-Skare”. Salmen findes i:

Af “Thryms Kvide eller Hammervisen” findes et udvalg på 43 strofer, begyndende med strofe 16 “Der gaaer et Sagn i Norge”, i Køsters Digte og Sange for Danske Højskoler. Tillæg til Køsters 100 Danske Sange, 1866, nr. 27, samt nr. 29, hvor et udvalg på syv strofer af digtets slutning findes, begyndende fra strofe 87.

Oversættelser

Digtet “Kammersvenden fra Morland” er oversat i Lorenz Siemonsens Geistliche Gesänge und Lieder, 1832, under titlen “Der Kämmerer aus Mohrenland”, s. 209-218.

Bibliografisk beskrivelse

De anvendte eksemplarer

  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (tidligere Sigurd Trier; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (Otto Møller-samlingen; beskåret og indbundet).
  • Eksemplar fra Grundtvig Centeret (tidligere Aarhusianer Samfundet; beskåret og indbundet).

Eksemplar 1 har dannet grundlag for tekstetablering og faksimiler.

Formler

Format: 8o.

Eksemplaret er beskåret og måler ca. 168 × 104 mm.

Kollationsformel: π8 π2 A-I8 K-U8 X-Z8 Aa-Gg8 [$2 signeret].

Pagineringsformel: 250 blade, pagineret I-XV, XVI-XVIII, IXX-XX, 1, 2-157, 158, 159-178, 179-180, 181-274, 275-276, 277-479, 480 [= XX, 480].

Bogens format er oktav; siderne måler ca. 168 x 104 mm. Bogen består af et præliminært læg på 8 blade, et præliminært læg på 2 blade samt 30 signerede læg på 8 blade. Alle signerede læg bærer signatur på de to første blade. Der er således arksignatur på side [1], 3, 17, 19, 33, 35, 49, 51, 65, 67, 81, 83, 97, 99, 113, 115, 129, 131, 145, 147, 161, 163, 177, [179], 193, 195, 209, 211, 225, 227, 241, 243, 257, 259, 273, [275], 289, 291, 305, 307, 321, 323, 337, 339, 353, 355, 369, 371, 385, 387, 401, 403, 417, 419, 433, 435, 449, 451, 465 og 467.

De præliminære læg er pagineret med romertal. De øvrige læg (A-Gg) er pagineret med arabertal. Der er stum paginering af side I-XV, IXX-XX, 1, 158, 179-180, 275-276 og 480.

Indholdsoversigt

[I] titelblad. [II] blank. [III] Til Cathrine Marie Bang min elskede Moder. [IV] blank. [V-XIV] tilegnelsesdigt. [XV]-XVIII: Fortale. [XIX-XX] Indhold. [1]-479: tekst. [480] Rettelser.

Papir

Eksemplaret er trykt på håndgjort papir med kædelinjer. Der er intet vandmærke.

Intern varians

Ved kollationeringen er der blevet konstateret følgende interne varians:

Side, linje Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3
117,21 taaler taaler taaler,
120,12 Skulder, Skulder, Skulder;
120,13 Bulder; Bulder; Bulder,
125,24 Dødningrid Dødningrid Dødningr!d
128,10 Tiden, at Tiden, at Tiden at
128,21 Knud til, Knud til, Knud til

Tekstkritik

Rettelser betegnet som “efter kilden” henviser til værker citeret af Grundtvig. Rettelsen side 251, linje 9 (elles for ellers) er foretaget efter Hans Gram Bechman “Tidernes Tegn. (En Drøm.)” (1811) i Sandsigeren eller den danske Huusven, den 6. november, nr. 40, s. 617-632. I digtet “Thryms Kvide eller Hammervisen” findes to rettelser efter kilden. Disse er foretaget efter Den Arnamagnæanske Kommissions udgave (1787) Edda Sæmundar Hinns Fróda. Edda Rhythmica seu antiqvior, vulgo Sæmundina dicta (da. Sæmund den Frodes Edda), bind 1. Dette gælder rettelserne side 445, linje 26 (annotatun for annotatum) og side 445, linje 27 (crapuld for crapula).

På side [480] findes en rettelsesliste. Grundtvigs Værker har ikke effektueret alle rettelsesforslag. Det fremgår af de tekstkritiske noter, hvilke rettelsesforslag der er gennemført.

Rettelseslisten indeholder selv et par fejl. På side 96, linje 5 ønskes “Honningdug” udskiftet med “Hunningdug og Biernes Føde”, hvor rettelsesforslaget staver Honningdug med u. På side 233, linje 14 ønskes “uddraget” udskiftet med “udperset”. Det eneste sted ordet “uddraget” findes, er dog på side 223, linje 14. På side 328, linje 20 ønskes “bort saa ham” udskiftet med “bort ham tog saa”; i teksten står dog “bort saa tog ham”.

Rettelseslisten ønsker desuden at lave en tekstrettelse, som allerede er gennemført i førstetrykket. Dette gælder ændringen af “al” til “at” på side 68, linje 21. Dette ‘t’ er dog læderet, hvilket kan forklare rettelsesnoten.

Anvendt litteratur