Marstrand, Wilhelm BREV TIL: Marstrand, Petra Ottilia FRA: Marstrand, Wilhelm (1837-08-29)

Romd. 29. August 1837.

Til hans Moder.

Jeg er nu kommet tilbage efter 4 Maaneders Ophold paa Landet — Choleraen er i Rom og har nu været her i 6 Uger. Naar man ikke søger at erkyndige sig om hvordan det gaaer, mærker man imidlertid intet til den i saa stor en By, i hvis sundeste Deel, paa monte Pincio, vi Fremmede næsten alle boe ; men den fordums Lystighed, Glands og Pragt er forsvundet. I Begyndelsen troede Folket, ledet af det nedrige Pak, Præsterne, at de Fremmede havde bragt Sygdommen ved at forgifte Vandet og der forefaldt adskillige Excesser. En Englænder, som i Trastevere gav et Barn en Kringle blev f. Ex. saaledes paa det ynkeligste myrdet. Paven er angest og har sendt Bud efter østerrigske Regimenter.

Jeg har et Maleri for til Kunstforeningen, som jeg gierne vilde have hiemsendt til Nytaar, men foruden, at det falder mig grumme vanskeligt at male efter denne nye Natur efter et saa kort Bekiendtskab med den, saa er det uheldigt i denne Tid, at man ingen Modeller tør tage. Til Foraaret troer jeg, at Thorvaldsen kommer hiem og det af den Grund, at det da er umuligt for hans Svigersøn Paulsen at reise med. Thorvaldsen lider ham ikke og hans Tragten efter hans Penge; han er helst fri for ham. —

Spørg Raffenberg om han ikke af Bøttger har faaet nogle af Bendz’s Tegninger, som Blunch havde givet ham til Overbringelse, hvad jeg først nylig har erfaret af Blunch, som forresten aldrig taler om denne Sag.