Marstrand, Wilhelm BREV TIL: Marstrand, Osvald Julius FRA: Marstrand, Wilhelm (1840-03-20)

Romd. 20. Marts 1840.
Til hans Broder Osvald.

I August Maaned reiser jeg herfra. Man lever her virkelig altfor meget udenfor Hjemmets Interesser ; dermed er dog vor egen saa forbunden, at det for mig er en Grund mere til at reise hiem. I Fælledskab kan man dog maaske altid virke noget, hvad der for os Smaafolk alene er umuligt; der maa for Kunstnere ogsaa være fremmedagtige Indtryk for at elasticere Siælen ; den evige Syslen med det Samme sløver og tørrer Phantasien ud. Det er ligesom en Mark, der maa giødes og kan ikke lade sig nøie med den himmelske Dug for at bære Frugt. Jeg er nu snart 30 Aar og hvorvidt er man kommet, Nei, nu vil jeg have en bestemt Plads i Verden, enten paa den ene eller anden Maade ; bliver man som Kunstner intet Stort, saa kan man dog maaskee som Borger blive noget Nyttigt. Mit Portrait af Schou er vel nu hiemme. Du maa gaae til Etatsraad Treschow og spørge derom og modtage og qvittere for 100 Sp. Mit Maleri sender jeg nu hiem tilligemed Küchlers og Rørbyes Billeder. Min Reise til Paris beroer paa om jeg sælger mit Billede ; „unter uns“ er Maleriet skidt i mange Stykker, men Du kan ei troe, hvad det er et Qvæleri at maatte male for at leve, især paa en Reise. —Sonne s. 45reiser nu hiem. Du vil i ham finde en vakker Characteer og det er en meget talentfuld Kunstner; saa kommer Købke hiem og jeg tænker at Roed, Küchler og Constantin følge snart bagefter. Hvor jeg glæder mig til at see Eder Alle igien. Man er dog ingen Trækfugl eller den evige Jøde. Om Thorvaldsen skulde komme hertil igien? eller længes han maaske efter Rolighed og en huuslig Stilling og bliver; men det er netop det Samme vi savne, det vil sige: ikke Roen men Huset og deri dygtig Uro og „ Wirtschaft“ thi det er min Anskuelse, at fra Hiemmets Indre skal Mandens Virksomhed udstrømme til det Ydre. Huset er et Billede paa Staten; hvem der er en dygtig Mand i sit Huus er allerede derved en dygtig Borger i Staten — i Livets Smaating læres det Store at kiendes.