Krogh, Georg Frederik von BREV TIL: Frederik 6 FRA: Krogh, Georg Frederik von (1809-01-07)

Fra den kommanderende General i Trondhjems Stift til Kongen.
Trondhjem, den 7de Januar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Deres Kongelige Majestæt meldes allerunderdanigst, at jeg dén 2den dennes modtog fra Oberst von Skøldebrand, der nu kommanderer den nordre svenske Armé, et Brev, hvoraf allerunderdanigst vedlagt følger Gjenpart. Da jeg intet officielt havde modtaget, der kunde berettige mig til at indlade mig i den foreslagne Vaabenstilstand, s. 3eller kjender nogen Grund, der kunde bevæge mig til dette Skridt paa en Tid, vore Allierede i Finland opsige den af dem sluttede og fortsætte Krigsoperationerne af al Magt, svarede jeg ham, som allerunderdanigst vedlagte Gjenpart udviser 1. Særdeles kjært skulde det være mig, hvis jeg heri har handlet overensstemmende med Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Vilje 2.

Allerunderdanigst

G. F. v. Krogh.